Na vsebino
Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2016, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava

datum: 18.04.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) objavlja župan občine Vipava

 

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2016, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava (obrazci)

Namen subvencioniranja obrestnih mer je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš na območju občine Vipava, za  katere prosilec najame kredit pri banki, s katero ima občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2016. V prenovo sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja z  zemeljskim plinom.

Višina sredstev za subvencijo v letu 2016 znaša 21.000,00 EUR.

Kvota posojil do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero znaša 233.000,00 EUR.

Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira posameznemu prosilcu je 25.000,00 EUR.

Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%.

Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.

 

Interesenti, ki želijo najeti kredit morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za  izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava, ki je  objavljen v Uradnem glasilu št. 7/98. 

 

Splošni pogoji:

  • da je državljan Republike Slovenije,
  • da je občan občine Vipava,
  • da je lastnik (solastnik) stanovanjske hiše, ki jo namerava prenavljati s kreditom, za  katerega se prijavlja,
  • da gre za nepremičnino na območju občine Vipava
  • da ima veljavno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo oz. da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju
  • da prosilec oz. njegov družinski član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91).

Posebni pogoji:

  • da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita
  • da plača banki stroške odobritve kredita
  • da zavaruje kredit pri zavarovalnici po tarifi zavarovalnice ali s poroki
  • da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost, itd.).

Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na sedežu Občine vsak delovni dan med 8.00 in 13.30 uro; kontaktna oseba: Helena Kobal).

Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3527-0001/2016-8
Datum: 5.4.2016

Župan
mag. Ivan Princes, l.r.