15. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 06.05.2016

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

 

Številka: 0321-0004/2016-1

Datum: 5.5.2016

 

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 19. maja 2016 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnikov 1. dopisne in 14. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)

2.Vprašanja in pobude svetnikov

3.Poročilo o izvajanju sklepov  14. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

4.Informacija o poslovanju javnih zavodov/podjetji v letu 2015 (poročevalci: predstavniki javnih zavodov/podjetij)

- Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

- Zavod za turizem Trg Vipava

5.Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)

- Zavod za turizem Trg Vipava

- Razvojna agencija Rod Ajdovščina

- Osnovna šola Draga Bajca Vipava

6.Informacija o aktivnostih na področju dejavnosti obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov – ustna informacija (poročevalec: Egon Stopar)

7.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Egon Stopar)

8.Cene komunalnih storitev (poročevalec: Egon Stopar)

- Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo

- Sklep  o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda

- Sklep o cenah ravnanja z odpadki

9.Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: predstavniki Nadzornega odbora Občine Vipava)

- Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma

10.Imenovanje predstavnika v Svet Glasbene šole Vinka Vodopivca (poročevalec: Mitja Volk)

11.Cenik najemnin za zemljišča za nekmetijsko rabo za leto 2016 (poročevalka: Helena Kobal)

12.Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2016 (poročevalka: Helena Kobal)

13.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc št. 633/5, 633/7 in 633/9 k.o. 2377 Sanabor (poročevalka: Vida Babič)

14.Sklep o menjavi parc. št. 3044/2 in 107/2 k.o. 2405 Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)

15.Sklep o prodaji parc. št. 1496/13 k.o. 2402 Lože (poročevalka: Helena Kobal)

16.Sklep o prodaji parc. št. 1504/2 k.o. 2402 Lože (poročevalka: Helena Kobal)

17.Predlog ureditve krožnega križišča na izvozu iz hitre ceste (poročevalec: Ivan Princes)

 

Gradivo

Gradivo za dodatno točko

 

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- mag. Egon Stopar, KSD Ajdovščina, k 4., 6., 7. in 8. točki

- ga. Urška Grmek, Zavod za turizem Trg Vipava, k 4. in 5. točki

- g. David Bratož, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, k 5. točki

- ga. Alenka Nussdorfer Bizjak, OŠ Draga Bajca Vipava, k 5. točki

- predstavniki Nadzornega odbora Občine Vipava, k 9. točki