Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 1496/13 k. o. Lože

datum: 24.05.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:478-0026/2015-5

Datum:23.5.2016

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10 /14) Občina Vipava objavlja

 

NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNINE

 

Občina Vipava, kot lastnica parc. št. 1496/13 k. o. 2402-Lože, objavlja namero, da bo z Dragom Fajdigo, Trg Pavla Rušta 1, 5271 Vipava neposredno sklenila Pogodbo o prodaji navedene parcele. Prodajna cena znaša 1196,00 evrov.

Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin trpi kupec.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes