Namera o prodaji nepremičnin parc. št. 3160/18 in 3160/19 obe k.o. Vipava

datum: 24.05.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:478-0017/2016-4

Datum:23.5.2016

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10 /14) Občina Vipava objavlja

 

NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNIN

 

Občina Vipava, kot lastnica parc. št. 3160/18 k.o. 2401-Vipava in parc. št. 3160/19 k.o. 2401-Vipava, objavlja namero, da bo s Heta Asset Resolution d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana neposredno sklenila Pogodbo o prodaji navedenih parcel. Prodajna cena znaša 5050,00 evrov.

Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin trpi kupec.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes