Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11

Javno naznanilo - Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 633/5, 633/7 in 633/9 k.o. 2377 Sanabor

datum: 07.07.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA                                       

Občinska uprava

Glavni trg 15

5271 Vipava

 

Številka: 7113- 0005 /2016-2

Datum: 4.7.2016

 

 

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov  (Ur. list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009,  61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 110/201 3, 19/2015),   17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo ZUPUPB-2, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), v skladu s Sklepom Občinskega sveta Občine Vipava št. 7113-0005/2016-1, z dne 19. 5. 2016, izdaja Občinska uprava občine Vipava po uradni dolžnosti naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

Ugotovi se, da so nepremičnine parc. št. 633/5, 633/7, 633/8 in 633/9, vse   k.o. 2377 Sanabor, grajeno javno dobro lokalnega pomena in v lasti občine Vipava ter se:

 

1. Ukine status JAVNO DOBRO na nepremičninah:

  • parc. št. 633/5  k.o. 2377 Sanabor
  • parc. št. 633/7  k.o. 2377 Sanabor
  • parc. št. 633/9  k.o. 2377 Sanabor

 

in  po pravnomočnosti te odločbe vpiše lastninska pravica na imetnika:

Občina Vipava, matična številka: 5879922000, Glavni trg 15, 5271 Vipava, brez javnopravnih omejitev.

 

2. Na nepremičnini:

- parc. št. 633/8 k.o. 2377 Sanabor

 se  po pravnomočnosti te odločbe  izbriše imetnik : JAVNO DOBRO,

- ter vknjiži lastninska  pravica v korist imetnika:   

  OBČINA VIPAVA, matična številka: 5879922000, Glavni trg 15, 5271 Vipava

in

  - zaznamba : JAVNO DOBRO– cesta

 

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t v e : 

   V zemljiški knjigi je pri osnovnem položaju nepremičnin parc. št.  633/5, 633/7, 633/8 in  633/9, vse k.o. 2377 Sanabor, vpisan kot imetnik Javno dobro. Vse parcele so nastale iz osnovne parcelne številke 633/4 oz. še prej parc. št. 633/1 k.o. 2377 Sanabor,  po kateri je potekala kategorizirana javna pot JP 958 201 Zavetniki vas.

 

 V 211. členu ZGO-1 je določeno, da grajeno javno dobro določajo taksativno določeni zakoni in na njihovi podlagi izdani izvršilni predpisi, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo in druge objekte v splošni rabi. V predhodnih določbah tega člena je pravna podlaga za odločanje o institutu javnega dobra, med drugim tudi za urejanje utečenega stanja po 212. členu Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009,  61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 110/201 3, 19/2015 v nadaljevanju ZGO-1)

 

Iz 39.člena Zakona o cestah - ZCes (Ur. list RS, št. 109/2010, 48/2012 in 36/14 -odl. US)  izhaja, da so občinske ceste last občin, iz. 25.točke prvega odstavka 2. člena pa, da so javne poti občinske ceste. Glede na to, da je bila parc. št. 633/4 oz. 633/1 k.o. 2377 Sanabor kategorizirana javna pot, je utemeljena ugotovitev, da gre tudi pri vseh parcelah, ki so nastale iz parc. št. 633/4 k.o. 2377 Sanabor, za parcele v lasti Občine Vipava.  

    Iz te ugotovitve izhaja, da so po določbah 21. in 23. člena ZGO-1 organi Občine Vipava  pristojni za odločanje o pridobitvi in ukinitvi statusa javnega dobra na predmetnih parcelah.

 

1.  Po parcelaciji  (odločbi Geodetske uprave RS št.  02112-159/2016-5, datum 29.3.2016,  in  št. 02112-337/2016-3, datum 27.5.2016),  je dejanska lega ceste na parc. št. 633/8 k.o. 2377 Sanabor, parc. št.  633/5, 633/7  in 633/9 k.o. 2377 Sanabor pa niso več v funkciji ceste in  ne služijo splošni rabi, ampak le posameznim uporabnikom. Podeljeni status javnega dobra je na teh nepremičninah izgubil na svojem pomenu. Župan Občine Vipava je zato predlagal, da se tem nepremičninam status javnega dobra ukine, lastninsko pravico na njih pa pridobi Občina Vipava.

 

 Po določilih drugega odstavka 23. člena ZGO-1 občinski svet na zahtevo župana, sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena.

   Občinski svet občine Vipava je, dne 19. maja 2016, na predlog župana sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, številka: 7113-0005/2016-1,  na parc. št. 633/5, 633/7 in 633/9 k.o. 2377 Sanabor,

  Zakon o graditvi objektov v 1. odstavku 23. člena določa, da objektu, oziroma delu objekta preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava.

 

2  Zakon o graditvi objektov v 1. odstavku 21. člena določa, da objekt, oziroma del objekta  pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava.

 

Ugotovljeno je bilo, da je parc. št. 633/8 k.o. 2377 Sanabor kategorizirana občinska cesta z oznako    JP 958 201 Zavetniki vas in že ima  pridobljen status javnega dobra. Na podlagi te odločbe se samo formalno uskladi vpis lastnika in zaznamba statusa javno dobro – cesta v zemljiški knjigi. Z izdajo te odločbe se ne  posega v že pridobljen status javnega dobra in ob smiselni uporabi 212.člena ZGO-1 se sklepa, da za pridobitev statusa javnega dobra tej nepremičnini ni potreben predhodni sklep občinskega sveta.

 

Na podlagi tretjega odstavka 23.člena in četrtega. odstavka 21. člena  ZGO-1,  občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o ukinitvi javnega dobra oz. o pridobitvi j statusa javnega dobra,   oziroma občina v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi (ZZK-1,  Ur.l. RS, št. 58/2003 , 37/2008-ZST-1, 45/2008, 28/2009, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 25/2011) vloži predlog za izbris oz. ustanovitev javnega dobra.

 

V postopku je bilo ugotovljeno, da so bili izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določajo 212 člen, 21. člen in 23. člen ZGO-1 za pridobitev in ukinitev statusa javnega dobra lokalnega pomena.

 

Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. list RS, št.106/2010, 14/2015 – ZUUJFO, 32/2016) je odločba takse prosta.

 

 

PRAVNI POUK: 

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Vipava, v roku 15 dni od javne objave te odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal, proti plačilu upravne takse po taksni tarifi št. 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. list RS, št.106/2010, 14/2015 – ZUUJFO, 32/2016), v višini 18,10  eur.

 

 

                                                                                                                                TAJNIK

                                                                                                                             Jože Papež

 

 

 

Vročiti: - Občina Vipava,  javno naznanilo na oglasni deski

            - spletna stran Občine Vipava

             

 

Objavljeno na oglasni deski  in na spletni strani Očine Vipava