17. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 11.08.2016

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

 

Številka: 0321-006/2016-1

Datum: 11.8.2016

 

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

 

 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 25. avgusta 2016 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)

2. Vprašanja in pobude svetnikov

3. Poročilo o izvajanju sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

4. Sklep o uporabi normativov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)

5. Soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2016/17 (poročevalka: Alenka Nussdorfer Bizjak)

6. Soglasje k sklepu sveta javnega zavoda Osnovna šola Draga Bajca Vipava glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki (poročevalka: Alenka Nussdorfer Bizjak)

7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, skrajšani postopek (poročevalka: Majda Sever)

8. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, 2. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)

9. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi  organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava, skrajšani postopek  (poročevalka: Helena Kobal)

10. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Draga Bajca Vipava (poročevalec: Mitja Volk)

11. Informacija o realizaciji proračuna  Občine Vipava v prvem polletju 2016 (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

12. Sklep o določitvi višine najemnine oddane komunalne infrastrukture v najem (poročevalka: Silvana Vitežnik)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Alenka Nussdorfer Bizjak, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 5. in 6. točki