Javna objava - Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišča v k.o. Slap

datum: 06.10.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 Vipava

 

Številka: 478-0007/2016-16

Datum: 5. 10. 2016

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, na spletni strani objavlja

                                                                  NAMERO

Občina Vipava namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo za zemljišča v k.o. 2400 Slap. Menjalna pogodba se sklepa zaradi javne koristi – pridobitve lastništva zemljišč po katerih poteka pot v javni rabi.

Občina Vipava bo z menjalno pogodbo:

  •  pridobila parc. št. 13/2  k.o. 2402 Slap  v izmeri 77 m2
  •  odtujila  parc. št. 1454/10  k.o. 2402 Slap, v izmeri 56 m2

Stroške menjave nosita vsaka pogodbena stranka zase.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

                                                                                                                                   OBČINA VIPAVA

                                                               ŽUPAN

                                                                    mag. Ivan Princes