Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13

Kako pravilno izvajati oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

datum: 07.09.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

 

 

Kako pravilno izvajati oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

 

V spomladanskih mesecih se pričnejo  opravila na njivah in poljih. Naša medobčinska inšpekcijska služba je v lanskem letu prejela kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem. V  nadaljevanju, z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in prikaz pravilnega oranja.

Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14) v 4. točki drugega odstavka 5. člena določa: »Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.« Kršitev zgornjega člena pomeni prekršek, ki je sankcioniran v 7. odstavku 5. člena ZCes-1 (posameznik se kaznuje z globo 1000 EUR) in 8. odstavku 5. člena ZCes-1 (pravna oseba se kaznuje z globo 4000 EUR in odgovorna oseba z globo 1000 EUR).

Pomen posameznih izrazov je določen v 2. členu ZCes-1 in je naslednji: Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje. Cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče z nasipi in vkopi. Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča. Bankina je utrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in opreme. Vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih vozišč, namenjeno prometu vozil pod pogoji, določenimi s predpisi o pravilih cestnega prometa, pa tudi pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače.

 

Priloga:

-Kako pravilno izvajati oranje kmetijskih površin ob javnih cestah s prikazi pomena izrazov, oranja pravokotno na cesto in vzporedno s cesto

 

 

Pripravil:   Dušan Bremec, inšpektor

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ŠEMPETER-VRTOJBA,

RENČE-VOGRSKO, MIREN-KOSTANJEVICA IN VIPAVA

Šempeter pri Gorici, september 2016