Javna objava - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 16.11.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 Vipava

 

 

Številka: 478-0006/2014-6

Datum:  11.11.2016

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016),  Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,  na spletni strani objavlja

NAMERO

Občina Vipava namerava skleniti neposredne pogodbe za zemljišča v k.o. 2377 Sanabor. Pogodbe se sklepajo zaradi javne koristi – pridobitve lastništva zemljišča po katerem poteka kategorizirana lokalna cesta in odtujitve občinskih zemljišč v zasebni rabi.

Občina Vipava bo:

  •  pridobila:  parc. št. 43/11  k.o. 2377 Sanabor,  v izmeri 87 m2;
  •  odtujila:    parc. št. 633/5 k.o. 2377 Sanabor, v izmeri 27 m2

                         parc. št. 633/9k.o. 2377 Sanabor, v izmeri 15 m2

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

 

                                                                                             OBČINA VIPAVA

                                                                                                      Župan

                                                                                             mag. Ivan Princes