Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 3040/7 in 3040/9 obe k.o. Podnanos

datum: 20.02.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja  

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

za prodajo nepremičnin: parc. št. 3040/7 k.o. 2405 Podnanos, ID znak: 2405 3040/7, zazidano stavbno zemljišče v izmeri 15 m2 in parc. št. 3040/9 k.o. 2405 Podnanos, ID znak: 2405 3040/9, zazidano stavbno zemljišče v izmeri 12 m2 za ceno 1512,00 evrov.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni po objavi namere na spletni strani Občina Vipava.

 

Številka: 478-0030/2014-7

Datum: 17.2.2017

 

ŽUPAN

mag. Ivan Princes, l.r.