Na vsebino
Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5

Razpis za direktorja Razvojne agencije ROD Ajdovščina

datum: 23.02.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPZDC, 127/06 - ZJZP), na podlagi 4. odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina (Ur. l. RS št. 92/15) ter na podlagi 22. člena Statuta Razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki je bil sprejet 10.12.2015 na 56. seji Sveta zavoda, Svet zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina objavlja javni razpis za delovno mesto

 

Direktor javnega zavoda – M/Ž

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi vsak kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi ali visokošolsko strokovno izobrazbo (VII/1) po prejšnjem sistemu oziroma visokošolsko strokovno izobrazbo prve bolonjske stopnje ali univerzitetni program prve bolonjske stopnje (6/2) po bolonjskem sistemu družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,

- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta kot poslovodna oseba ali vodilni delavec ter 3 leta delovnih izkušenj s področja dela zavoda,

- da ima aktivno znanje angleškega jezika.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti vizijo delovanja javnega zavoda za čas trajanja mandata.

 

Kandidati morajo prijavi predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer:

1. Za izpolnjevanje pogoja izobrazbe:

    a. fotokopijo dokazila o pridobitvi zahtevane izobrazbe.

2. Za izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj:

    a. podpisan življenjepis, v katerem kandidat navede:

        - institucije, v katerih je bil zaposlen,

        - delovno mesto, ki ga je zasedal,

        - čas trajanja zaposlitve ter

        - ključne naloge, ki jih je opravljal

    b. in fotokopijo pogodb(e) o zaposlitvi iz katere so razvidni naslednji podatki:

        - opis delovnega mesta,

        - zahtevnost del,

        - datum sklenitve pogodbe,

         - morebitna posebna pooblastila,

    c. ali dokazila, iz katerih je razvidno, da je kandidat opravljal poslovodna ali vodilna dela in naloge (npr. potrdilo delodajalca).

3. Za izpolnjevanje pogoja znanja angleškega jezika:

    a. Dokazilo o znanju angleškega jezika.

 

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje 4 let.


Prijavo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati predložiti v zaprti kuverti v roku 8 dni od objave javnega razpisa, s pripisom »Javni razpis za direktorja – NE ODPIRAJ!« na naslov: Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.


Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo poslane najkasneje v roku 8 dni od dneva objave razpisa. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu javnega zavoda ali poslana priporočeno po pošti.


V izbirni postopek se bodo uvrstile popolne in pravočasno prispele prijave tistih kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje. Za popolne prijave štejejo tudi tiste prijave, ki bodo po pozivu k dopolnitvi prispele v postavljenem roku. Šteje se, da je dopolnitev pravočasna, če je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu javnega zavoda ali poslana priporočeno po pošti.


Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave javnega razpisa.


Izrazi, ki so v javnem razpisu zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.