Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4

Prosto delovno mesto direktor/direktorica javnega zavoda Zavod za turizem TRG Vipava

datum: 28.04.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPZDC, 127/06 - ZJZP), na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (Uradni list RS, št. 90/2013) objavlja Svet javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava javni razpis za delovno mesto

 

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž

 

1. Na delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem TRG Vipava je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima izobrazbo najmanj stopnje 6/2 (specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)) družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja turizma,

- izkazuje znanje najmanj dveh svetovnih jezikov.

 

2. Kandidati morajo prijavi priložiti:

- fotokopijo osebnega dokumenta,

- fotokopijo potrdil o izobrazbi,

- dokazilo o znanju najmanj dveh tujih jezikov (fotokopijo srednješolskega spričevala ali indeksa ali potrdila jezikovne šole ali certifikata ali podobnega dokazila o znanju jezikov),

- življenjepis kandidata, kjer so poleg formalne izobrazbe navedene še druge veščine,

- potrdilo o delovnih izkušnjah na področju turizma,

- potrdilo o nekaznovanosti,

- potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku,

- program vodenja zavoda za čas trajanja mandata.

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni od objave na naslov:Zavod za turizem TRG Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava, s pripisom »PRIJAVA NA DELOVNO MESTO – DIREKTOR«.

Upoštevane bodo pravočasne prijave. Za pravočasno prijavo se šteje, če je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu javnega zavoda ali poslana priporočeno po pošti.

V izbirni postopek se bodo uvrstile popolne in pravočasno prispele prijave tistih kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.

Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokazil v prijavi.

Po potrebi bodo kandidati povabljeni, da svoj program vodenja predstavijo pred Svetom zavoda.

 

3. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave javnega razpisa.

 

4. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za dobo štirih (4) let s polnim delovnim časom.

 

5. Izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

 

6. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite od ponedeljka do petka med 10.00 in 12.00 uro na tel. 05 368 40 41, elektronski naslov maja.hladnik@vipavskadolina.si (Maja Hladnik, predsednica Sveta zavoda, Zavod za turizem Trg Vipava).

 

Vipava, 24. 4. 2017

Številka:

 

 

Zavod za turizem TRG Vipava

Maja Hladnik

Predsednica Sveta zavoda