Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 15

Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob potresu, Verzija 2.0

datum: 09.11.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

 

 

OBČINA VIPAVA

Župan

 

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10), 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) in 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 20/2017) objavljam

 

JAVNO PREDSTAVITEV

NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU, Verzija 2.0

 

I.

Občina Vipava je v letu 2017 izdelala občinski Načrt zašite in reševanja ob potresu, verzija 2.0.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Nova Gorica, je z dokumentom št. 8422-5/2017-18-DGZR, z dne 11.7.2017 potrdila, da je načrt usklajen z Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob potresu št. 8420-5/2015, z dne 30.1.2015, verzija 3.0 in Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16).

Načrt je dne 20.9.2017 odobril poveljnik Civilne zaščite Občine Vipava, sprejel pa župan Občine Vipava dne 9.11.2017.

 

II.

Načrti zaščite in reševanja so javni, razen podatkov, ki so določeni in označeni kot zaupni v skladu s predpisi o tajnih podatkih oziroma o gospodarskih družbah, če gre za podatke, ki so poslovna skrivnost.

 

III.

Nosilci načrtovanja morajo načrte zaščite in reševanja javno predstaviti najpozneje v 90 dneh po njihovem sprejetju. Javno naznanilo predstavitve načrta zaščite in reševanja se objavi na spletu oziroma v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način.

 

IV.

Z objavo Načrta zaščite in reševanja ob potresu, verzija 2.0 na spletni strani Občine Vipava na naslovu www.vipava.si Občina Vipava zagotavlja javno predstavitev načrta. Načrt je dostopen tudi v papirnati obliki na sedežu Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava, v času uradnih ur.

Priloga: Načrt ZiR ob potresu, verzija 2.0, 2017

 

Številka: 842-3/2015-9

Datum:  9.11.2017                                                              

 

Župan

mag. Ivan Princes