Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava za leto 2018

datum: 26.03.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 VIPAVA

Občina Vipava na podlagi Statuta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 42/2011, 73/2014 in 20/2017), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 94/2015) ter  Priglašene sheme pomoči de minimis »Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava« (št. priglasitve: M001-5879922-2015), objavlja:

 

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava za leto 2018 (Vloga)

 

SPLOŠNA DOLOČILA

Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Vipava,  namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava.

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero Občina Vipava sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava.

Z Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017) so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v višini 32.000,00 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%, odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let odvisno od višine kredita ter namena kredita.

Rok koriščenja najetega kredita je do 30.11.2018. Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero) Občino Vipava pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

 

SPLOŠNI RAZPISNI POGOJI

Kreditna sredstva z bonificirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja  za naslednje namene:

za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,

za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,

za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,

za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Investicija v premičnino, ki je predmet dodelitve državne pomoči, se mora ohraniti v Občini Vipava vsaj 5 let po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost. Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete. Nepremičnina, ki je predmet dodelitve državne pomoči se ne sme odtujiti najmanj 5 let.

Sredstva po tem javnem razpisu se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Državna pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.

Rok koriščenja najetega kredita je do 30.11.2018. Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero) Občino Vipava pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

 

UPRAVIČENCI

Upravičenci do kreditnih sredstev so mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo na območju občine Vipava. Pri nakupu premičnin, se za lokacijo šteje sedež podjetja oziroma stalno bivališče samostojnega podjetnika posameznika.

»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij (v nadaljevanju podjetje)

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru­gega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave­denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so iz sektorjev ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju Pogodba), predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Vipava ali do države, če so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije, so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah, so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije, nimajo sedeža v Občini Vipava, razen če investicija, ki je predmet prijave na razpis, leži na območju Občine Vipava. Upravičenci lahko pridobijo sredstva le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov. Posamezen upravičenec lahko na tem javnem razpisu kandidira samo z eno vlogo.

 

POSEBNI RAZPISNI POGOJI IN MERILA

Kreditna sredstva bodo dodeljena vlagateljem, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.

Investicija, s katero vlagatelj kandidira, mora zagotavljati ohranitev ali odpirati nova delovna mesta. Investicija, ki je predmet vloge, mora predstavljati zaključeno celoto, mora biti skladna z vso tangirano zakonodajo ter mora biti okoljsko sprejemljiva in energetsko učinkovita.

 

VIŠINA KREDITA IN KREDITNI POGOJI

Višina kredita je odvisna od vrste investicije ter višine zaprošenega kredita. Za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita vključno 25.000,00 EUR je odplačilna doba 5 let, za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.000,00 EUR je odplačilna doba 10 let. Subvencionirana obrestna mera znaša 6-mesečni EURIBOR + 0% letno, moratorij za odplačevanje glavnice kredita je do 31.12.2018, stroški vodenja kredita znašajo največ 0,2% od stanja kredita (enkrat letno), stroški odobritve kredita znašajo največ 75 EUR, ne glede na višino kredita, način vračila in zavarovanja kredita je skladen s pogoji poslovne banke.

Višina kredita ne sme presegati 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov posamezne investicije in 10% skupne kreditne mase oz. največ 50.000,00 EUR, razen v primeru če strokovna komisija ugotovi upravičenosti in gospodarnost investicije. V tem primeru lahko strokovna komisija odobri kredit tudi nad zgoraj navedenimi limiti, vendar višina državne pomoči, ki se jo dodeli posameznemu upravičencu na podlagi pravila "de minimis", ne sme presegati 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR za podjetja iz cestnoprometnega sektorja v obdobju zadnjih 3 proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Intenzivnost pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere. Višino dodeljene državne pomoči po pravilu "de minimis" bo za vsakega upravičenca posebej preverjala strokovna komisija pri Ministrstvu za finance RS.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški investicije so stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih in proizvodnih prostorov, stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme, stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete.

 

ROK KORIŠČENJA KREDITA

Rok koriščenja kredita je od objave razpisa do pokoriščenja celotne kreditne mase oziroma najkasneje do 30.11.2018.

 

ODLOČANJE

Vloge bo obravnavala strokovna komisija praviloma enkrat mesečno. Prosilci bodo s sklepom o dodelitvi kredita z bonificirano obrestno mero obveščeni najkasneje v roku 30-ih dni od dneva oddaje popolne vloge. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu kot bodo vložene, pri čemer se šteje dan in ura oddaje vloge oziroma zadnje dopolnitve vloge (velja poštni žig). Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo zavrnjene, nepopolne vloge ali vloge, ki bodo vložene po porabi sredstev, pa zavržene. Pritožbe zoper sklep obravnava arbitražna komisija, ki jo imenuje župan. Za imenovanje in delovanje arbitražne komisije se smiselno uporablja določila Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava (Uradni list RS, št. 57/2003 in 40/2004).

Posojilna pogodba se bo sklepala med kreditojemalcem in banko. Namensko porabo pridobljenega kredita bo preverjala strokovna komisija in banka. V primeru, da prosilec odobrenega kredita ne prične koristiti v roku treh mesecev od datuma pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči, izgubi pravico do koriščenja sredstev in do ponovne prijave na razpis v koledarskem letu.

 

ROK IN NAVODILA ZA ODDAJO VLOG

Interesenti oddajo vlogo s zahtevanimi prilogami na posebnem obrazcu – vlogi, ki jo lahko dvignejo na tajništvu Občine Vipava (Glavni trg 15, Vipava), na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina (Vipavska cesta 4, Ajdovščina) ali ga natisnejo iz spletne strani www.vipava.si. Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – PODJETNIŠTVO« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici. Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava od 29.3.2018 dalje do najkasneje 15.11.2018 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.

Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Vipava (kontaktna oseba: Helena Kobal, tel. št.: (05) 364 34 20) ali na Območni obrtno – podjetniški zbornici v Ajdovščina (kontaktna oseba: Marko Rondič, tel. št. (05) 364 49 00).

 

Številka:302-0001/2018-5

Datum:26.3.2018

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

mag. Ivan Princes, l.r.