Namera o menjavi zemljišč parc. št. 1532/5 in 1532/6 za 1171/28 vse k.o. 2378 Vrhpolje

datum: 04.07.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:478-0017/2018-2

Datum:3.7.2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) Občina Vipava objavlja

 

NAMERO O MENJAVI ZEMLJIŠČ

Občina Vipava objavlja namero, da bo sklenila  neposredno pogodbo o menjavi parcel, in sicer:

- parc. št. 1532/5 k.o. 2378 Vrhpolje v izmeri 45 m2, last Občine Vipava

- parc. št. 1532/6 k.o. 2378 Vrhpolje v izmeri 43 m2, last Občine Vipava

 

se zamenja za

- parc. št. 1171/28 k.o. 2378 Vrhpolje v izmeri 66 m2, last fizične osebe

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes