Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Vipava

datum: 06.09.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013) in 30. člena Statuta občine Vipava (Ur. list RS, št. 42/2011, 73/2014 IN 20/2017) župan občine Vipava objavljam

 

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Vipava

 

1. člen

Občina Vipava dovoljuje organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) plakatiranje s propagandnimi sporočili, in sicer na:

- BREZPLAČNIH PLAKATNIH MESTIH

- DODATNIH PLAKATNIH MESTIH

- POSEBNIH PLAKATNIH MESTIH (table, stavbe, drugi objekti, zemljišča - s soglasjem lastnika oziroma upravljalca).

 

2. člen

BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA

Brezplačna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokaciji:

- na zelenici nasproti avtobusnega postajališča v Vipavi

Vsakemu organizatorju je na tej lokaciji, če pravočasno odda vlogo, zagotovljena 1/4 panoja, t.j. 1m2.

Pripadajoča površina panoja se določa po vrstnem redu prejema pisne vloge organizatorja, v smeri od leve proti desni (po naslednjem vrstnem redu:

- prva vloga: ena četrtina panoja levo zgoraj

- druga vloga: ena četrtina panoja levo spodaj

- tretja vloga: ena četrtina panoja desno zgoraj

- četrta vloga: ena četrtina panoja desno spodaj

- peta vloga: ena četrtina naslednjega panoja levo zgoraj….)

Pravočasna je vloga, ki je oddana do 9. novembra 2018 do 12.00 ure (to je skrajni rok, do katerega mora Občina Vipava vlogo prejeti; tako da vloge, ki bodo dne 9. novembra 2018 morebiti oddane na pošto ali prek hitre pošte, in bodo prispele po zgoraj navedenem roku, ne bodo upoštevane kot pravočasne).

Panoje za plakatna mesta postavi KSD d.o.o. Ajdovščina.

Ta plakatna mesta so brezplačna, sama storitev lepljenja plakatov pa je brezplačna samo v primeru, da organizatorji sami poskrbijo za to. Če želijo, da to zanje opravi Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, ji to storitev plačajo.

 

3. člen

DODATNA PLAKATNA MESTA

Dodatna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokacijah:

- zelenica ob Lekarni v Vipavi

- v Podnanosu poleg že obstoječe oglaševalne table v neposredni bližini avtobusne postaje

Za plakatiranje na teh lokacijah poskrbijo organizatorji sami. Organizatorji so odgovorni, da so table varno postavljene.

Vsak organizator sme za plakatiranje uporabiti največ 1 m2 površine na posamezni od teh dveh lokacij.

Če se za to storitev (namestitev panojev, lepljenje) dogovorijo s KSD d.o.o. Ajdovščina, morajo stroške v celoti poravnati sami.

 

4. člen

POSEBNA PLAKATNA MESTA (izven brezplačnih in dodatnih plakatnih mest – table, stavbe, drugi objekti in zemljišča)

Plakatiranje na teh plakatnih mestih je dopustno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.

 

5. člen

Organizator mora vlogo za dovolitev plakatiranja (razen za lokacije, navedene v 3. in 4. členu tega sklepa) oddati na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, najkasneje do 9.11.2018 do 12.00 ure. V vlogi mora določiti odgovorno osebo organizatorja.

 

6. člen

Pristojni organ bo o vlogi iz prejšnjega člena odločil v roku štirih dni.

V kolikor na vlogo v tem roku ne odgovori, velja, da je vloga odobrena.

 

7. člen

Za lepljenje in nameščanje plakatov ter odstranitev plakatov morajo organizatorji ravnati v celoti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski  kampanji (Ur. list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013 ).

 

8.člen

Sklep se objavi na spletni strani http://www.vipava.si, vsi zainteresirani pa se z vsebino sklepa lahko seznanijo na sedežu Občine Vipava.

 

Številka:040-0030/2018

Datum:5.9.2018

 

ŽUPAN

mag. Ivan Princes, l.r.