Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1496/20 k.o. 2378 Vrhpolje

datum: 06.09.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 Vipava

 

Številka: 478-10/2017-6

Datum:4.9.2018

 

Občina Vipava na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine:

- parc. št. 1496/20 k.o. 2378 Vrhpolje, stavbno zemljišče v izmeri 33 m2.

 

Cena navedene nepremičnine je 1155,00 EUR brez 2% DPN.

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, oz. po e-pošti na e-naslov obcina@vipava.si (ustrezno podpisane prijave).

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Helena Kobal, helena.kobal@vipava.si (05 364 34 20).

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

Občina Vipava

Župan

mag. Ivan Princes