Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec za pravne zadeve

datum: 14.12.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

Glavni trg 15

5271 Vipava

 

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) župan Občina Vipava objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

 

Višji svetovalec za pravne zadeve

 

Občina Vipava objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec za pravne zadeve.

 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

- imeti morajo končano najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnjo) oz. najmanj prvo bolonjsko stopnjo, smer: pravna

- imeti morajo 4 leta delovnih izkušenj

- imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije

- obvladati morajo uradni (slovenski) jezik

- obvladati morajo delo z računalnikom

- imeti morajo opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv

- imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

- zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:

1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (kopija diplome ali podobno)

2. dokazila (ali izjavo) o dosedanjih zaposlitvah in zahtevanih delovnih izkušnjah

3. izjavo kandidata, da: 

    - je državljan Republike Slovenije

    - da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

    - da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

    - da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Vipava pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

4. potrdila o opravljenih strokovnih izpitih (kopija)

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 

V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, strokovni izpit iz upravnega postopka, pa skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP-G) najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovne naloge:

- priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi

- sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb

- strokovna pravna pomoč pri izvajanju vodilnih opravil

- pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom

- druge naloge, ki spadajo v to področje (pravno)

- druge naloge po navodilu župana.

 

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja na nazivih: višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja.

 

Zaželeno je, da prijavo vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in predložene dokumentacije, na podlagi morebitnega potrebnega razgovora s kandidati oziroma s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

 

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 

Delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev) s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 14 dni od te objave na spletni strani Občine Vipava na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom: »javni natečaj za delovno mesto višji svetovalec za pravne zadeve«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@vipava.si, veljavnost prijave pa ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi javnega natečaja.

 

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. št.: 05 364 34 20, kontaktna oseba je Helena Kobal.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Vipava.

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 100-8/2018-1

Datum: 14.12.2018

 

 

 

                                                                                               Župan

                                                                                     Goran Kodelja, l. r.