Obvestilo - Vplačevanje turistične in promocijske takse

datum: 09.01.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBČINA VIPAVA

Občinska uprava

 

Številka: 423-1/2019-1

Datum: 9.1.2019

 

Zadeva: PLAČILO TURISTIČNE TAKSE (Obvestilo)

Občinski svet Občine Vipava je na 30. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel Odlok o turistični taksi v Občini Vipava, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2018.

Do dne 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje v višini 1,27 evra, in se jo vplačuje na star račun (v januarju 2019 za zaračunano v decembru 2018).

Do 31. 12. 2018 veljajo tudi oprostitve plačevanja turistične takse:

– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice

– turistično takso v višini 50 % plačujejo turisti v kampih.

 

Od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.

Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 eura.

Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse- 0,40 eura.

SKUPAJ 2,00 eura.

 

Za opravljene nočitve od 1.1.2019 se vplačuje turistično in promocijsko takso
na nov račun SI56 0133 6845 0000 006 z nazivom Turistična in promocijska taksa-Občina Vipava.

Nov račun ne zahteva sklica.

Nakazilo za TT in PT za tekoči mesec se izvrši z enim plačilnim nalogom, ker na UJP vsako nakazilo avtomatsko razdelijo na podračun Turistična taksa - Občine Vipava in podračun Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma - Slovenska turistična organizacija.

 

Silvana Vitežnik

Višja svetovalka I