Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019

datum: 22.03.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA
       ŽUPAN


Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/2007-ZVRK, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013, 6/18 - Odl. US) in 30. člena Statuta občine Vipava (Ur. list RS, št. 42/2011, 73/2014 IN 20/2017), občina Vipava objavlja

 

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019

1. člen
Za nameščanje propagandnih sporočil (v nadaljevanju: plakatiranje) v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo dne 26.5.2019, Občina Vipava določa organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) plakatiranje, in sicer na:
- Brezplačnih plakatnih mestih
- Dodatnih plakatnih mestih
- Posebnih plakatnih mestih

2. člen
Občinska uprava vodi evidenco prijav in določi organizatorjem vrstni red za plakatiranje na plakatnih mestih na podlagi vloženih pisnih prijav organizatorja, in sicer po vrstnem redu prejetih pisnih prijav.
Organizator mora vlogo za dovolitev plakatiranja na lokacijah, razen za lokacije, navedene v 5. členu tega sklepa, oddati na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava oziroma poslati po elektronski pošti na naslov: obcina@vipava.si.
Upošteva se vrstni red pisnih prijav, ki na Občino Vipava (pisno po pošti ali po elektronski pošti), prispejo od objave tega sklepa na spletni strani Občine Vipava, do vključno 17.5.2019 do 12.00 ure. Prijave, ki bodo prispele po tem roku ne bodo upoštevane.  
Organizator mora v svoji vlogi določiti odgovorno osebo organizatorja.
Organizator mora v vlogi navesti tudi vse lokacije, na katerih namerava izvajati plakatiranje (brezplačne in dodatne).
Pristojni organ bo o vlogi organizatorja odločil v roku štirih dni.
V kolikor na vlogo v tem roku ne odgovori, se šteje, da je vloga odobrena.

3. člen
Brezplačna plakatna mesta na območju Občine Vipava so locirana:
-na zelenici nasproti avtobusnega postajališča v Vipavi
Vsakemu organizatorju, ki pravočasno odda vlogo, je na tej lokaciji zagotovljena površina 1/4 panoja, v velikosti 1 m2.
Pripadajoča površina panoja se določa po vrstnem redu prejema pisne vloge organizatorja, v smeri od leve proti desni, po naslednjem vrstnem redu:
-prva vloga: ena četrtina panoja levo zgoraj
-druga vloga: ena četrtina panoja levo spodaj
-tretja vloga: ena četrtina panoja desno zgoraj
-četrta vloga: ena četrtina panoja desno spodaj
-peta vloga: ena četrtina naslednjega panoja levo zgoraj, itn…
Panoje za plakatna mesta priskrbi in postavi KSD d.o.o. Ajdovščina.
Plakatna mesta iz tega člena so brezplačna. Storitev lepljenja plakatov je brezplačna, če organizatorji sami poskrbijo za postavitev plakatov. Če želijo, da plakate zanje postavi KSD d.o.o. Ajdovščina, mora organizator izvajalcu to storitev plačati.
V primeru, da organizator že dodeljeno plakatno mesto odpove oziroma do njega ni upravičen, lahko občinska uprava zaradi gospodarnejšega koriščenja prostora, prerazporedi ostala tangirana plakatna mesta s pomikom za ustrezno število mest nazaj, tako da med njimi ni praznih mest in o tem obvesti organizatorje. Če takšna prerazporeditev ni možna, lahko občinska uprava plakatno mesto zapolni z eno od naslednjih prijetih prijav.

4. člen
Dodatna plakatna mesta na območju Občine Vipava so locirana:
-na zelenici ob Lekarni v Vipavi,
-v Podnanosu poleg že obstoječe oglaševalne table, v neposredni bližini avtobusne postaje.
Za plakatiranje na teh lokacijah poskrbijo organizatorji sami. Organizatorji so odgovorni, da so table varno postavljene.
Vsak organizator sme za plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih uporabiti največ 2 m2 površine.
Če se organizatorji za storitev namestitve panojev in lepljenja plakatov dogovorijo s KSD d.o.o. Ajdovščina, morajo stroške teh storitev v celoti nositi sami.

5. člen
Plakatiranje na posebnih plakatnih mestih je dopustno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč, ki ga mora organizator od lastnika oziroma upravljalca pridobiti sam.
Za nameščanje plakatov na teh lokacijah ni potrebno posebno dovoljenje Občine Vipava, niti se zanje ne zaračuna komunalna taksa.

6. člen
Za lepljenje in nameščanje plakatov ter odstranitev plakatov morajo organizatorji ravnati v celoti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski  kampanji.
Organizatorji morajo, z izjemo panojev brezplačnih plakatnih mest iz 3. člena tega sklepa, najkasneje v 15 dneh od dneva glasovanja, odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest.
Nadzor nad plakatiranjem plakatnih mest v Občini Vipava izvaja KSD d.o.o., ki ima pravico na stroške organizatorja odstraniti nepravilno nalepljene plakate.

7. člen
Sklep se objavi na spletni strani www.vipava.si in na oglasni deski Občine Vipava.
Za uradno objavo se šteje objava na spletni strani Občine Vipava.


Številka: 040-0005/2019-1
Datum:   21.3.2019

 

                                                                                                      ŽUPAN
                                                                                            Goran KODELJA