Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7

Razpis delovnega mesta direktorja/direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina

datum: 09.04.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Svet Zdravstvenega doma Ajdovščina na podlagi 10.čl. Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (Ur.l.RS št. 50/05 in 45/14) in 21. čl. Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina ter sklepov seje sveta zavoda z dne 4.4.2019 razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA/DIREKTORICE ZDRAVSTVENEGA DOMA

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat/kandidatka izpolnjevati še naslednje pogoje:
- univerzitetna izobrazba družboslovne ali zdravstvene smeri
- najmanj pet let delovnih izkušenj, od teh vsaj tri leta na vodstvenih delovnih mestih
- predložitev programa razvoja zavoda

Delovno razmerje z direktorjem/direktorico se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Predviden začetek mandata: 1.6.2019 in traja štiri leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati/kandidatke pošljejo v osmih dneh po objavi tega razpisa na naslov:

Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

z oznako »Ne odpiraj - za razpis direktorja«.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v zakonitem roku (30dni).

 

Svet javnega zavoda ZD Ajdovščina