Na vsebino
Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Pripravnik - Svetovalec za okolje, prostor in urbanizem

datum: 16.05.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

Občina Vipava na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), objavlja

 

javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto

Pripravnik – Svetovalec za okolje, prostor in urbanizem

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 - najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), oziroma visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) gradbene, arhitekturne, geodetske smeri;

 - zaželeno je, da imajo kandidati znanja s področja gradnje ter urejanja prostora;

 - še niso imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, za katerega se zahteva najmanj stopnja izobrazbe zahtevana v tem razpisu;

 - so že bili zaposleni ali samozaposleni, vendar še niso pridobili 7 mesecev delovnih izkušenj na delovnem mestu za katerega se zahteva najmanj stopnja izobrazbe zahtevana v razpisu (vštevši pripravniško dobo);

 - znanje uradnega jezika;

 - vozniški izpit B kategorije;

 - državljanstvo Republike Slovenije;

 - ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

 - zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Izbrani kandidat ne bo imenovan v naziv, se mu pa skladno s 73. členom ZJU določijo pravice in obveznosti glede na naziv svetovalec III. Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem pripravnik delo lahko opravlja po opravljenem pripravništvu in izpitu, določenem na podlagi zakonodaje in sicer tako, da je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (10 mesecev) na delovnem mestu Pripravnik -  svetovalec za okolje, prostor in urbanizem, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava oziroma v drugih uradnih prostorih in na terenu. Neizbrani kandidati bodo obveščeni po zaključku izbire.

Usposabljanje za delovne naloge:

 - naloge s področja investicij in sicer: priprava idejne zasnove, dajanje soglasij na idejne zasnove (projektni pogoji), popis del, pregled ponudb, sklenitev pogodbe, izvajanje nadzora, prevzem del, sodelovanje pri tehničnem pregledu,

 - sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja,

 - samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv z delovnega področja,

 - spremljanje javnih razpisov na nivoju države in sodelovanje pri pripravi in izvedbi javnih razpisov na lokalni ravni z delovnega področja,

 - skrb za pravilno ravnanje z dokumentarnim gradivom,

 - pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja urejanja prostora,

 - zbiranje, evidentiranje in usklajevanje investicijskih pobud za posege v prostor,

 - samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,

 - izvajanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja urejanja prostora, investicij in razpisov,

 - opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti in nalog po navodilih mentorja oziroma nadrejenih.

 

Prijava mora vsebovati:

1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (npr. kopija diplome, ipd.), iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. izjavo kandidata, da:

 - je državljan Republike Slovenije;

 - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

 - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

 - prostovoljno soglaša z zbiranjem in obdelavo v izjavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja.

3. podpisano izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Vipava pridobitev podatkov iz uradnih evidenc iz prve, druge in tretje alineje 2. točke. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in predložene dokumentacije, na podlagi morebitnega potrebnega razgovora s kandidati oziroma s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na obrazcu Vloga za zaposlitev, ki se nahaja na spletni strani Občine Vipava) s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj, pripravnik -  svetovalec za okolje, prostor in urbanizem«, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@vipava.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vložitev prijave je 14 dni od objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Vipava.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Vipava.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. št.: 05 364 34 20, kontaktna oseba je Martin Čibej.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Dokumentacija:

- Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Pripravnik – Svetovalec za okolje, prostor in urbanizem

- Obrazec Vloga za zaposlitev (Pripravnik - Svetovalec za okolje, prostor in urbanizem)

 

Številka: 100-30/2019-1

Datum: 15.5.2019

 

ŽUPAN

Goran KODELJA