Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 13

Javno zbiranje ponudb za organizacijo prireditve Vipavska trgatev 2019

datum: 31.05.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu občine Vipava (Uradni list RS, št. 20/2019) objavlja

 

Javno zbiranje ponudb za organizacijo prireditve Vipavska trgatev 2019 (Razpisna dokumentacija)

Občina Vipava (v nadaljevanju: naročnik) objavlja javno zbiranje ponudb za organizacijo prireditve Vipavska trgatev 2019 v Vipavi, ki bo potekala od 13.9.2019 do 15.9.2019 v Vipavi.

Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa, in sicer od 31.5.2019 do 14.6.2019 na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si in v Glavni pisarni Občine Vipava.

 

1. Predmet javnega zbiranja ponudb

Predmet javnega razpisa je organizacija prireditve Vipavska trgatev 2019 v Vipavi od 13.9.2019 do 15.9.2019.

 

2. Pogoji za udeležbo

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe:

- ki so registrirane za opravljanje organizacije koncertov in prireditev, v primeru, da bodo sami ponujali gostinske storitve pa tudi, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti;

- delujejo in se ukvarjajo s tovrstnimi prireditvami vsaj dve leti

- ki niso v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku prisilnega prenehanja ali likvidacijskem postopku;

- ki niso imele blokiranega TRR v zadnjih šestih mesecih.

 

3. Obveznosti izvajalca

Obveznosti izvajalca:

- priprava prireditvenega prostora na Glavnem trgu (zagotovitev in postavitev odra za nastopajoče, izdajnih pultov,…),

- v okviru prireditve mora izvajalec organizirati:

   - 13. septembra 2019, v trajanju predvidoma od 20.00 ure do 22.00 ure:

      Koncert vrhunske glasbene skupine v akustični izvedbi, ki se bo odvijal v atriju Lanthierijevega dvorca v Vipavi.

      Postavljeno mora biti tudi ustrezno število sedišč za obiskovalce.

      Za koncert se zaračuna vstopnina.

   - 14. septembra 2019, v trajanju predvidoma od 15.00 ure do 1.00 ure: 

      1. Predstavitev mladih vipavskih vinarjev v atriju Lanthierijevega dvorca v Vipavi (predvidoma od 15.00 do 18.00 ure)

      2. Koncert priznane glasbene skupine s predskupino na Glavnem trgu v Vipavi (predvidoma od 21.00 do 1.00 ure)

   - 15. septembra 2019, v trajanju od 15.00 ure do 23.00 ure:

      1. otroški ŽIV ŽAV

      2. v sodelovanju z Zavodom za turizem Trg Vipava pripraviti izbor županovega vina

      3. v sodelovanju s KGZ Nova Gorica organizirati razstavo grozdja

      4. kmečko tržnico

      5. koncert narodno-zabavnega ansambla (predvidoma od 18.00 ure do 23.00 ure)  

- organizacija varovanja javne prireditve v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo);

- organizacija zabavnega programa za otroke v nedeljo od 15.00 ure dalje. Če bo zanj potrebno ozvočenje, tonski mojster in osvetljava, je potrebno organizirati tudi le-to. Z izborom mora soglašati naročnik;

- zabavni program za odrasle (npr. glasbene skupine) mora vključevati vse potrebno za njegovo izvedbo (osvetljava, tonski mojster, ozvočenje, ipd.); Z izborom glasbenih skupin in predskupin mora soglašati naročnik;

- najem in vzdrževanje premičnih WC kabin, zagotovitev dostopa do električnega priključka, prijavo in plačilo združenju SAZAS in IPF;

- urediti in pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za organizacijo prireditve, vključno s fizično zaporo ceste;

- organizacija in izvedba zapore prireditvenega prostora ter ceste ob njem v času izvajanja prireditve ter ustrezna označitev ter preusmeritev prometa. O zapori ceste mora organizator pravočasno obvestiti javnost;

- organizacija gostinske dejavnosti naj obsega pripravo prostora in opreme za izvajanje gostinske dejavnosti, ki mora zadostovati vsem zakonskim predpisom in sanitarno-tehničnim pogojem (električni podaljški, izdajni pulti, hladilniki, strežno osebje …) – pri tem se uskladi z naročnikom Občino Vipava. Poleg tega mora izvajalec zagotoviti izvajanje gostinske dejavnosti;

- zagotovitev čiščenja odpadkov na prireditvenem prostoru, ki nastanejo zaradi gostinske ponudbe;

- zagotovitev zadostnega števila smetnjakov in vrečk za odpadke, urejanje in odstranjevanje odpadkov na celotnem prireditvenem prostoru med prireditvijo, ročno čiščenje prireditvenega prostora po prireditvi in praznjenje smetnjakov po prireditvi;

- strojno čiščenje prireditvenega prostora in odvoz odpadkov po prireditvi;

- od alkoholnih pijač se toči izključno vino vipavskih vinarjev;

- cena in ponudba gostinske ponudbe (hrane in pijače) mora biti zagotovljena po sprejemljivih cenah, ki jih predhodno potrdi naročnik;

- promocija prireditve s plakatiranjem in oglaševanjem v medijih ter socialnih omrežjih tako, da bo dosežen čim širši krog naslovnikov;

- izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu, je pri izvedbi prireditve (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti grb Občine Vipava ter ga navesti kot sofinancerja.

 

Ves čas organizacije in izvedbe mora prijavitelj sodelovati z naročnikom in ga obveščati o poteku organizacije prireditve. 

Naročnik namenja za organizacijo in izvedbo prireditve Vipavska trgatev 2019 sredstva v višini 12.000,00 € bruto.

 

4. Merila za izbiro

Izbor ponudnikov organizacijo prireditve Vipavska trgatev 2019 bo narejen na podlagi naslednjih meril:

- podroben opis programa (1 do 10 točk)

- pestrost/raznolikost programa, ki pomeni obogatitev celovite ponudbe prireditve (1 do 5 točk)

- izkušnje in reference pri organizaciji vsebinsko in obsežno primerljivih prireditev (1 do 10 točk)

- plan promocije in oglaševanja prireditve (1 do 5 točk)

- predvideni finančni plan prireditve (1 do 5 točk)

 

Prireditev mora biti namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tudi privabljanju tujih obiskovalcev ter predstavljati za občino Vipava obogatitev kulturne ponudbe na njenem območju.

Naročnik bo pri izbiri ponudnika upošteval število točk, ki jih bo slednji zbral na podlagi gornjih meril in presoje, kateri ponudnik bolje uresničuje njegova pričakovanja glede programa in izvedbe prireditve Vipavska trgatev 2019.

Organizator si pridržuje pravico zavrniti sodelovanje s ponudnikom, v primeru, da ima z njim slabe izkušnje ali se izkaže, da le-ta ne izpolnjuje navedenih pogojev.

Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje s ponudnikom, v kolikor slednji v prijavi navede neresnične podatke.

Ponudbe kasneje ni mogoče spreminjati, razen s pisno privolitvijo naročnika.

 

5. Način in rok za oddajo ponudb

Vsi zainteresirani ponudniki oddajo svojo ponudbo na priloženem prijavnem obrazcu (Obrazec 1: PRIJAVA), ki mu dodajo naslednje izpolnjene obrazce in priloge:

- Obrazec 2: PONUDBA

- Obrazec 3: REFERENCE

- Obrazec 4: VZOREC POGODBE

- dokazilo o registraciji gostinske dejavnosti (fotokopijo potrdila oziroma rednega izpiska iz sodnega registra/poslovnega registra AJPES),

- potrdilo, da ponudnik ni v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku prisilnega prenehanja ali likvidacijskem postopku,

- potrdilo banke o neblokiranosti TRR v zadnjih 6 mesecih,

- podpisano in ožigosano pismo o nameri sodelovanja gostinskega ponudnika

 

Rok za oddajo ponudb je 14 dni od objave povabila na spletni strani Občine Vipava in izteče v petek, dne 14.6.2019. Ponudbe z vsemi prilogami lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali oddate osebno v glavni pisarni Občine Vipava, v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS – Vipavska trgatev 2019«, NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani ovojnice morata biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

 

6. Obravnava vlog in obvestilo o izidu javnega zbiranja ponudb

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo bo imenoval župan. V primeru nepopolne ponudbe bo ponudnik pozvan k dopolnitvi. Ponudnikom bo sklep o izbiri vročen najkasneje v sedmih dneh po zaključenem razpisu.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba, ki bo natančno opredelila medsebojne pravice in obveznosti. V primeru, da izbrani ponudnik v določenem roku ne bo pristopil k podpisu pogodbe, se k podpisu pogodbe pozove naslednjega najprimernejšega ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru neustreznih ponudb ne izbere nobenega ponudnika.

 

7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije

Razpisna dokumentacija za javni razpis je zainteresiranim na voljo v Glavni pisarni Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava in na spletni strani www.vipava.si. Več informacij dobite na telefonski številki 05 36 43 411 (Majda Sever) ali elektronskem naslovu majda.sever@vipava.si.

 

Številka: 610-9/2019-1

Datum: 31.5.2019

 

Župan

Goran Kodelja