Na vsebino
Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14

Javni razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž (Zavod za turizem TRG Vipava)

datum: 05.06.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPZDC, 127/06 - ZJZP), na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (Uradni list RS, št. 90/2013) in 9. člena Statuta Zavoda za turizem Trg Vipava, objavlja Svet javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava javni razpis za delovno mesto

 

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž

 

Na delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem TRG Vipava je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  - ima izobrazbo najmanj stopnje 6/2 družboslovne ali naravoslovne smeri;

  - ima najmanj pet let delovnih izkušenj;

  - zaželene so izkušnje s področja turizma;

  - sposobnost organizacije dela in vodenja zavoda;

  - vozniški izpit B kategorije;

  - znanje uradnega jezika;

  - znanje vsaj dveh svetovnih jezikov;

  - državljanstvo Republike Slovenije;

  - ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

  - zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let.

Kandidati morajo prijavi priložiti:

  - fotokopijo osebnega dokumenta,

  - dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (npr. kopija diplome, ipd.), iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;

  - dokazila (ali pisno izjavo) o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;

  - dokazilo o znanju najmanj dveh tujih jezikov (fotokopijo srednješolskega spričevala ali indeksa ali potrdila jezikovne šole ali certifikata ali podobnega dokazila o znanju jezikov);

  - življenjepis z navedbo formalne izobrazbe in drugih pridobljenih veščin, s točnimi opisi del in nalog, ki jih je kandidat doslej opravljal. Kandidat mora priložiti ustrezna dokazila, ki to izkazujejo;

  - potrdilo o nekaznovanosti;

  - potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku;

  - program vodenja zavoda za čas trajanja mandata;

  - izjavo kandidata, da:

      - je državljan Republike Slovenije;

      - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

      - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

      - prostovoljno soglaša z zbiranjem in obdelavo v izjavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja.

Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti njihov uraden prevod.

Kandidat pošlje prijavo s prilogami v zaprti ovojnici na naslov:  Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom »PRIJAVA NA DELOVNO MESTO – DIREKTOR«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: občina@vipava.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vložitev prijave je 14 dni od objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Vipava.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za pravočasno se šteje prijava, ki je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu Občine Vipava ali poslana priporočeno po pošti. Kot nepopolna šteje vloga, kateri kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prispelih prijav in predloženih dokazil. Po potrebi bodo kandidati povabljeni, da svoj program vodenja predstavijo pred Svetom zavoda.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave javnega razpisa.

Izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. št.: 05 364 34 20, kontaktna oseba je Martin Čibej.

 

Datum:  5.6.2019

Številka: 100-22/2019-1

 

Zavod za turizem TRG Vipava

Urška Grmek

Predsednica Sveta zavoda