Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Direktor Občinske uprave Občine Vipava

datum: 25.09.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

 

Občina Vipava na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 s spremembami), objavlja

 

javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto

 

direktor občinske uprave Občine Vipava

 

Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem ali druga stopnja pravne smeri;

- opravljen pravniški državni izpit;

- najmanj 6 let delovnih izkušenj;

- usposabljanje za imenovanje v naziv,

- funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;

- strokovni izpit iz upravnega postopka II. stopnje;

- znanje uradnega jezika;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- osnovna računalniška znanja (npr. Word, Excel, elektronska pošta, internet,…)

- vozniški izpit B kategorije;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Zaželena znanja in izkušnje:

- poznavanje dela v upravi,

- znanje s področja vodenja v upravi,

- sposobnost nastopanja v javnosti,

- komunikacijske veščine.

 

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo:

- Ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;

  V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti usposabljanje, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

- Ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;

  V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidati strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31. členom ZUP opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja

- Ali je opravil usposabljanje za funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;

  V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

 

Delovne naloge:

- neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med zaposlene in skrbi za delovno disciplino,

- skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,

- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji in drugi stopnji,

- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,

- zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske uprave,

- samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,

- opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter naloge po odredbi župana.

 

Prijava mora vsebovati:

1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (npr. kopija diplome, ipd.), iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. dokazila (ali pisno izjavo) o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3. pisno izjavo o znanju uradnega jezika

4. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);

5. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil);

6. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za vodenje v upravi;

7. izjavo kandidata, da:

   - je državljan Republike Slovenije;

   - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

   - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

   - prostovoljno soglaša z zbiranjem in obdelavo v izjavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja.

8. podpisano izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Vipava pridobitev podatkov iz uradnih evidenc iz prve, druge in tretje alineje 5. točke. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala v izbirnem postopku na podlagi prijave in predložene dokumentacije ter po potrebi na podlagi osebnega razgovora s kandidati oziroma s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občin e Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Delodajalec si pridržuje pravico do ponovitve javnega natečaja skladno z 62. členom ZJU, v kolikor  nihče od prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega postopka ne bi bil dovolj strokovno usposobljen za razpisano uradniško delovno mesto.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrstijo formalno nepopolne prijave kandidatov. Prav tako se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na obrazcu Vloga za zaposlitev, ki se nahaja na spletni strani Občine Vipava) s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj, direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@vipava.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Vipava tj. do vključno 3.10.2019.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Vipava.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. št.: 05 364 34 10, kontaktna oseba je župan Goran Kodelja.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Dokumentacija:

- Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Direktor Občinske uprave Občine Vipava

- Obrazec Vloga za zaposlitev (Direktor Občinske uprave Občine Vipava)

 

Številka: 100-35/2019-1

Datum:    25.10.2019

 

Goran KODELJA, župan