Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec za splošne in pravne zadeve

datum: 13.12.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

Občina Vipava na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), objavlja

 

javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto

Svetovalec za splošne in pravne zadeve

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri oziroma prva bolonjska stopnja pravne smeri;

- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;

- zaželena znanja in izkušnje, povezane s sodelovanjem na mejnih obravnavah in reševanjem sporov;

- znanje uradnega jezika;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- usposabljanje za imenovanje v naziv;

- strokovni izpit iz upravnega postopka II. stopnje;

- vozniški izpit B kategorije;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU. Za kandidata, ki je opravil strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali  se je udeležil priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se lahko šteje, da izpolnjuje pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006-UPB2 s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovne naloge:

- pomoč pri pripravi osnutkov splošnih in drugih aktov, predpisov in drugih zahtevnejših gradiv ter priprava, zbiranje in urejanje podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,

- samostojna priprava in oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,

- vodenje in odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji in opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,

- priprava gradiv za seje občinskega sveta, splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,

- priprava in sestava pogodb (odkupi in prodaje, služnosti, najemne pogodbe,…), pregledovanje in analiza pogodb,

- priprava gradiva v zvezi s postopki mejnih obravnav in udeležba na mejnih obravnavah,

- priprava dokumentacije v postopkih javnega naročanja,

- pravna pomoč županu, občinski upravi in drugim občinskim organom,

- druge naloge po navodilu nadrejenih in nalog, ki spadajo v delovno področje.

 

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivih: svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.

Izbrani kandidat bo opravljal naloge na delovnem mestu Svetovalec za splošne in pravne zadeve, v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Naloge bo opravljal v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava oziroma v drugih uradnih prostorih in na terenu.

Delovno razmerje s kandidatom bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

 

Prijava mora vsebovati:

1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (npr. kopija diplome, ipd.), iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. dokazila (ali pisno izjavo) o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);

4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil);

5. izjavo kandidata, da:

   - je državljan Republike Slovenije;

   - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

   - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

   - prostovoljno soglaša z zbiranjem in obdelavo v izjavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja.

6. podpisano izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Vipava pridobitev podatkov iz uradnih evidenc iz prve, druge in tretje alineje 5. točke. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in predložene dokumentacije, na podlagi morebitnega potrebnega razgovora s kandidati oziroma s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na obrazcu Vloga za zaposlitev, ki se nahaja na spletni strani Občine Vipava) s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj, svetovalec za splošne in pravne zadeve«, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@vipava.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Vipava.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Vipava.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. št.: 05 364 34 10, kontaktna oseba je David Premrl.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Dokumentacija:

- Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec za splošne in pravne zadeve

- Obrazec Vloga za zaposlitev (Svetovalec za splošne in pravne zadeve)

 

Številka: 100-41/2019-1

Datum:   11.12.2019

 

ŽUPAN

Goran KODELJA