Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

datum: 30.01.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

OBČINSKA UPRAVA

Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami, v nadaljevanju SZ-1) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2 s spremembami), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami) Občina Vipava objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 

1. PREDMET RAZPISA

 

1.1. Uvod

Občina Vipava objavlja razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine. Razpis se objavlja za leti 2020 in 201 in velja za stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in primerna za oddajo. Trenutno so za oddajo namenjena 4 stanovanja, in sicer:  

1.Stanovanje št. 9, Vinarska c. 1, 5271 Vipava v površini 58,88 m2

2.Stanovanje št. 5, Vinarska c. 2, 5271 Vipava, 59,39 m2

3.Stanovanje št. 5, Ob Beli 9, 5271 Vipava, 78,80 m2

4.Stanovanje št. 10, Vinarska c. 2, 5271 Vipava, 59,39 m2

 

Števila prostih stanovanj v razpisanem obdobju ni mogoče vnaprej predvideti, zato se bodo oddajala glede na razpoložljive možnosti in število prosilcev na prednostni listi.

Stanovanja, ki so navedena v tem razpisu bodo vseljiva in oddana v najem predvidoma v prvi polovici leta 2020.

Upravičenci bodo najemne pogodbe sklenili za nedoločen čas.

 

1.2. Neprofitna najemnina

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l.  RS, št. 131/03 s spremembami) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Najemniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo lahko uveljavljali pravico do subvencionirane najemnine v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša mesečna najemnina, izračunana na podlagi veljavnih predpisov, cca. 180,00 €.

Najemnine za navedena razpisana stanovanja znašajo:

1.Stanovanje št. 9, Vinarska c. 1, 5271 Vipava, najemnina v višini 182,39 €

2.Stanovanje št. 5, Vinarska c. 2, 5271 Vipava, najemnina v višini 145,59 €

3.Stanovanje št. 5, Ob Beli 9, 5271 Vipava, najemnina v višini 270,93 €

4.Stanovanje št. 10, Vinarska c. 2, 5271 Vipava, najemnina v višini 145,59 €

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s pravilnikom oz. veljavnimi predpisi.

Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobi najemodajalec iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje. Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu pravilnika, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino. Če pridobi najemnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi najemnik v dalj časa trajajoči zunaj zakonski skupnosti v last primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati najemno pogodbo.

 

1.3. Površinski normativi

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem bodo upoštevani naslednji površinski normativi oziroma površinski normativi, veljavni v času dodelitve stanovanja:

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 lahko obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

 

2. RAZPISNI POGOJI

 

2.1. Splošni pogoji

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so:

- državljani Republike Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Vipava.

- ne glede na določbo prve alinee, so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih, Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki ali Zakonu o začasnem zatočišču.

 

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

- žrtve nasilja v družini, ki imajo na območju občine Vipava začasno prebivališče v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj;

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v občini Vipava možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja.

 

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem ne morejo biti prosilci:

- ki ponovno prosijo za dodelitev neprofitne stanovanjske enote v najem in niso poravnali vseh obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitnih stroškov sodnega postopka;

- ki so najemniki bivalne enote v lasti razpisnika in enote ne uporabljajo primerno, povzročajo škodo lastniku bivalne enote in škodo na skupnih prostorih ter tekom razpisnega postopka nimajo poravnanih vseh obveznosti iz naslova uporabe bivalne enote;

- ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Občine Vipava v obdobju zadnjih 10 let pred razpisom in so bili ali so toženi na izselitev;

- ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Občine Vipava in ne plačujejo obveznosti za stanovanje.

 

2.2. Dohodkovni kriterij

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v preteklem koledarskem letu (1.1.2019-31.12.2019) ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2019 znašala 1.234,75 €.

Velikost gospodinjstva

%

Meja neto dohodka

1-člansko

90

do 1.111,27 €

2-člansko

135

do 1.666,91 €

3-člansko

165

do 2.037,33 €

4-člansko

195

do 2.407,76 €

5-člansko

225

do 2.778,19 €

6-člansko

250

do 3.086,87 €

Kot povprečna neto plača v koledarskem letu pred letom razpisa se za namen tega razpisa upošteva dohodke od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

Prosilci morajo vse podatke o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva.

 

2.3. Premoženje prosilca

Vsi upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali je lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega vrednost 40% primernega stanovanja oziroma imetnik služnosti stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja

- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

 

Za gospodinjstvo štejejo prosilec in vse osebe, navedene na vlogi prosilca.

Pri ugotavljanju vrednosti premoženja prosilca in njegovih ožjih družinskih članov bo upoštevana vrednost nepremičnin po modelu vrednotenja nepremičnin, dostopnem na portalu Prostor Geodetske uprave Republike Slovenije. Če se prosilec z navedenim vrednotenjem ne strinja, lahko predloži uradno cenitev nepremičnine, opravljeno s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin oziroma sodno zapriseženega cenilca.

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 € in površinskimi normativi, predvidenimi za stanovanje s plačilom lastne udeležbe in varščine.

število članov gospodinjstva

najvišja vrednost premoženja

(40% vrednosti primernega stanovanja) v EUR

1-člansko

15.148,80

2-člansko

18.515,20

3-člansko

23.564,80

4-člansko

27.604,48

5-člansko

31.980,80

6-člansko

35.347,20

 

 

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

Stanovanjske in socialne razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa veljavni Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljevanju: Pravilnik) ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem predpisom. Ocenjuje se izključno stanovanjske razmere prosilca ter zdravstvene razmere članov gospodinjstva, s katerimi prosilec kandidira na razpisu, ne glede na ločeno bivanje.

Pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnih stanovanj imajo prednost družine z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v družini ter osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s številom točk v naslednji preglednici:

prednostne kategorije prosilcev

število točk

družine z večjim številom otrok (najmanj trije otroci)

100 točk (vsa nadaljnji otrok +50 točk)

mlade družine (starost družine do 35 let)

100 točk

invalidi in družine z invalidnim članom

100 točk

družina z najmanj tremi člani, v kateri je zaposlen samo en družinski član oz. nihče

50 točk

mladi (starost prosilca do 30 let)

50 točk

državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki (moški 13 let, ženske 12 let)

50 točk

žrtve nasilja v družini

60 točk

osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

60 točk

Prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Vipava

10 točk za vsak vpis na posamezno prednostno listo

Število let bivanja v Občini Vipava:

do 10 let

od 11 do 15 let

od 16 do 20 let

nad 21 let

 

20

30

40

50

 

Vrednosti za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter prednostne kategorije prosilcev so razvidne iz obrazca, objavljenega kot priloga Pravilnika.

Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk, imajo izmed teh prednost pri dodelitvi stanovanja prosilci po vrstnem redu prednostnih kategorij v zgornji preglednici točke 3. tega razpisa (družine z večjim številom otrok, mlade družine…).

 

4. RAZPISNI POSTOPEK

 

4.1. Obrazci

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, lahko pridobijo vlogo za prijavo na razpis, na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak delovni dan od 8.00-13.00 ure. Obrazec vloge je na voljo tudi na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si).

 

4.2. Upravna taksa

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,60 € za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - UPB s spremembami).

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom na račun št. SI56 0133 6010 0014 675, referenca 11, sklic 76368-7111002, katerega fotokopijo priložijo vlogi (plačilo upravne takse pri Primorski hranilnica Vipava d.d. je brez provizije).

Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zaprosijo za oprostitev plačila upravne takse, če izpolnjujejo kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, pri čemer status upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo CSD.

 

4.3. Rok za oddajo vloge

Vlogo s prilogami morajo prosilci oddati od 30.1.2020 do vključno 5.3.2020 na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom »Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem«. Če je vloga oddana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka. Vlagatelji lahko vlogo do vključno datuma, navedenega v prvem odstavku, oddajo tudi osebno na sedežu Občine Vipava.

 

4.4. Predložitev listinskih dokazil

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci in polnoletni člani gospodinjstva obvezno priložiti dokazila, navedena pod točkami 1-4, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke. V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge pa ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. Če vloge ne bo dopolnil, bo vloga obravnavana kot da ni uveljavljal dodatnih točk.

Dokazila in listine so:

1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer, izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov, izpolnjeno in podpisano izjavo prosilca o morebitnih drugih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih prosilca in članov prosilčevega gospodinjstva za leto 2019 ter dokazila, ki zapisano na izjavi potrjujejo (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč);

2. dokazilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč);

3. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja;

4. v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana;

5. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika;

6. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;

7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja; najemna ali podnajemna pogodba, pogodba o bivanju v delavskem domu; dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih: potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše oziroma sorodnike; prosilec, ki je lastnih stanovanja, dokazilo o lastništvu: izpisek iz zemljiške knjige, prodajna pogodba;

8. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane inštalacije ipd.);

9. v primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov in navedbo površin ter navedbo števila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo;

10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;

11. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti;

12. zdravniško potrdilo o nosečnosti (zdravniško izkazana nosečnost se upošteva kot že rojeni otrok – ožji družinski član);

13. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca;

15. odločbo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice;

16. potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidna diagnoza o kronični bolezni zgornjih dihal ali astmi, ki ne sme biti starejše od 30 dni;

17. dokazilo o invalidnosti I., II. ali III. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta - slepota, gluhost (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);

18. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;

19. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice;

20. dokazilo o družinskem nasilju – strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam psihosocialno pomoč ob nasilju;

21. odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;

22. dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote);

23. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;

24. dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

25. pisna izjava, ki velja za osebno oziroma pisno privolitev na podlagi določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni postopek. Občina Vipava lahko na podlagi podpisane izjave pridobi naslednje listine:

- potrdilo o državljanstvu,

- potrdilo o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva,

- potrdilo o dobi bivanja v občini Vipava 

- dohodki gospodinjstva se upoštevajo v obsegu in na način, določenima v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

Potrdila, ki ne izkazujejo tajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa na spletni strani Občine Vipava.

Potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o številu članov gospodinjstva, podatki o dohodnini kakor tudi določena dokazila o premoženjskem stanju bo občina pridobila neposredno od pristojnega državnega organa.

Vsa potrdila, ki so potrebna za ugotavljanje izpolnjevanja splošnih pogojev, razen, za katere je s tem razpisom določeno drugače, bo Občina Vipava skladno z določilom 11.a člena SZ-1 pridobil neposredno iz uradnih evidenc.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene z obveznimi dokazili, navedenimi pod tč. 1. in 3. in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

Občina Vipava k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka prosilcem ne vrača.

 

5. SPLOŠNE DOLOČBE

Komisija, ki jo imenuje župan bo preverjala pravočasnost prispelih vlog, njihovo popolnost ter stanovanjske in druge razmere prosilcev. Komisija bo proučila utemeljenost vloge na podlagi prejetih listin in dokumentiranih poizvedb, ki jih bo opravila pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih. Pri obravnavi vloge bodo upoštevane razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se ne upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo Občina Vipava ponovno preverila, če prosilec še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

Občina Vipava bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč prednostni vrstni red po seznamu, odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj.

Komisija si lahko stanovanjske razmere udeležencev razpisa tudi ogleda. Ogled se bo opravil nenapovedano in le pri tistih prosilcih, ki bodo, na podlagi predložene listinske dokumentacije, zbrali zadostno število točk glede na število razpisanih stanovanj.

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja in se ne uvrsti na prednostno listo.

Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer bodo upravičenci do najema stanovanja uvrščeni na prednostno listo glede na število zbranih točk. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo in sicer v skrajnem roku 6 mesecev od zaključka javnega razpisa. Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Rok za vložitev pritožbe je 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči v 60 dneh župan Občine Vipava. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb bo na enak način kot razpis v roku šestih mesecev po zaključku razpisa, javno objavljen dokončen poimenski seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja. Z udeleženci, ki bodo uspeli na razpisu, bo sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas z neprofitno najemnino, in sicer glede na število razpoložljivih stanovanj.

Uspelega upravičenca, ki brez utemeljenih razlogov:

- zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali, ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove oziroma stanovanja, po podpisu najemne pogodbe, ne prevzame,

- se ne odzove, v postavljenem roku, na podpis pogodbe o lastni udeležbi, pogodbe ne podpiše oziroma lastne udeležbe v postavljenem roku ne plača,

- poda izjavo, da neprofitnega stanovanja ne potrebuje ali ne želi več, se črta iz seznama upravičencev, pridobljena upravičenja pa prenehajo.

 

Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipave, in sicer: vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro na tel. št. 05 364 34 20 (Martin Čibej).

 

Dokumentacija:

- Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

- Vloga (Prijava na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2020-2021)

 

Številka: 3523-6/2020-1

Datum: 30.1.2020

 

Župan

Goran Kodelja