Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v občini Vipava za leto 2020

datum: 14.02.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN

Na podlagi Statuta občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v občini Vipava (Uradni list RS, št. 5/2020) ter na podlagi Odloka o proračunu občine Vipava za leto 2020 (Uradni list RS, št. 5/2020) občina Vipava objavlja


Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v občini Vipava za leto 2020


A. Naziv in sedež naročnika
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.: 05/3643410, faks: 05/3643412, e pošta: obcina@vipava.si

B. Višina sredstev in predmet razpisa
Okvirna višina sredstev skladno z Odlokom o proračunu občina Vipava za leto 2020 (Uradni list RS št. 5/2020) namenjenih za sofinanciranje programov posebnih skupin znaša 15.000,00 €.

C. Pogoji in upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s 3. in 18. členom Pravilnika:
- društva in organizacije, ki imajo sedež ali podružnico v Občini Vipava in izvajajo programe, namenjene občanom občine Vipava,
- organizacije, ki so organizatorji prireditev stanovskih in generacijskih združenj, borčevskih in veteranskih organizacij na območju Občine Vipava,
- klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe mladinskega dela in programe za otroke, na območju občine Vipava in imajo v Občini Vipava svoj sedež oziroma podružnico
- da so registrirani skladno z veljavno zakonodajo in aktivno delujejo najmanj eno leto,
- da imajo sedež ali podružnico na območju Občine Vipava oziroma da izvajajo programe, namenjene Občanom občine Vipava,
- da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,
- da imajo v skladu z veljavno zakonodajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo potrebno dokumentacijo,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti in pogoje za uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti,
- da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna ali preko drugih razpisov, ki jih vodi občina Vipava,
- da delujejo kot prostovoljska in neprofitna organizacija,
- da občinski upravi redno do 15. februarja dostavljajo potrjeno vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programov preteklega leta, potrjen vsebinski in finančni program dejavnosti za tekoče leto ter druge zahtevane podatke.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Vipava ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oz. drugega dogodka, pomembnega za Občino Vipava.

D. Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja
- programi stanovskih in generacijskih združenj, borčevskih in veteranskih organizacij,
- programi, ki krepijo sodelovanje med občani in medgeneracijsko sodelovanje,
- programi, ki prispevajo k promociji občine na področju turizma, k ohranjanju in širitvi prostočasnih dejavnosti na območju občine ter s tem posredno prispevajo h kvaliteti bivanja in izrabi prostega časa občanov,
- ostali programi, ki jih ni mogoče umestiti v druge področne pravilnike oziroma programi, ki niso že sofinancirani iz drugih občinskih razpisov.

E. Merila za pridobitev sredstev
Za ocenjevanje vlog po tem razpisu se upoštevajo merila določena v Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v občini Vipava.

F. Rok za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020. Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava.

G. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za razpis mora biti vožena izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Vipava www.vipava.si.

H. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno 16. marca 2020. Pravočasna vloga je torej vloga, ki prispe na Občino Vipava do vključno 16.3.2020. Vloga se odda neposredno v tajništvu občine uprave ali se pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Vloga izvajalca, ki se prijavlja na razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga za razpis za sofinanciranje drugih društev družbenih dejavnosti. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov vlagatelja.

I. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, bo opravila komisija najkasneje v roku 7 dni od poteka roka za vložitev vlog. Vloga, ki prispe po roku za vložitev, se s sklepom zavrže in se neodprta vrne vlagatelju. V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da v določenem roku vlogo dopolni. Če vlagatelj v roku ne dopolni vloge, se vloga s sklepom zavrže.

J. Rok o obveščanju o izidu javnega razpisa
O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

K. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti:
od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka v času uradnih ur organa pri Majdi Sever na tel. 05/3643-411 ali na elektronskem naslovu majda.sever@vipava.si

 

Dokumentacija

 

Številka:  0932-1/2020-1
Datum:   6.2.2020

 

OBČINA VIPAVA
župan
Goran KODELJA