Sklep o dopolnitvi Sklepa o prepovedi kurjenja v naseljih in v naravnem okolju na območju občine Vipava