Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2020, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava

datum: 24.04.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) objavlja

 

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2020, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava

 

Namen subvencioniranja obrestnih mer je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš na območju občine Vipava, zakatere prosilec najame kredit pri banki, s katero ima občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2020. V prenovo sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja zzemeljskim plinom.

Višina sredstev za subvencijo v letu 2020 znaša 21.000,00 EUR.

Občina Vipava ima za subvencioniranje obrestne mere kreditov, najetih za namene iz tega razpisa, sklenjeno pogodbo o kreditiranju: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava (v nadaljevanju Banka).

Kvota posojil do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero znaša 262.000,00 EUR.

Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira posameznemu prosilcu je 26.000,00 EUR.

Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%.

Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.

Interesenti, ki želijo najeti kredit morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite zaizgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu št. 7/98.

Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo tisti občani občine Vipava, ki:

 • so lastniki stanovanjske hiše ali stanovanja na območju občine Vipava in za prenovo le-te najemajo kreditna sredstva;
 • imajo sklenjeno kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, ki se nahaja na območju občine Vipava in za plačilo najemajo kredit pri Banki;
 • nameravajo graditi stanovanjsko hišo na območju občine Vipava in imajo veljavno gradbeno dovoljenje in za gradnjo najemajo kredit pri Banki;
 • bodo sklenili kreditno pogodbo z Banko v letu 2020, vendar najkasneje do 27.10.2020.

Poleg navedenih pogojev pa morajo izpolnjevati še naslednje splošne in posebne pogoje:

Splošni pogoji:

 • da so državljani Republike Slovenije;
 • da so občani občine Vipava;
 • da so lastniki (solastniki) stanovanjske hiše ali stanovanja, ki ga nameravajo prenavljati s kreditom, za katerega se prijavljajo;
 • da gre za nepremičnino na območju občine Vipava;
 • da imajo veljavno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo oziroma da imajo sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju;
 • da prosilec oz. njegov družinski član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91).

Posebni pogoji:

 • da bojo v letu 2020, vendar najkasneje do 27.10.2020, sklenili kreditno pogodbo z Banko v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita;
 • da bodo poravnali stroške odobritve kredita v skladu z določili Banke;
 • da zavarujejo kredit v skladu z določili banke;
 • da izpolnjujejo pogoje Banke (kreditna sposobnost, itd.).

 

Interesenti morajo za prijavo na javni razpis izpolniti:

 • prošnja za subvencijo obrestne mere pri odplačilu kredita za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanja in stanovanjske hiše na območju občine Vipava v letu 2020,
 • izjavo o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev,
 • izjavo, s katero daje Občini Vipava pisno privolitev, da si pridobi potrdila in dokazila glede gradbenega dovoljenja,
 • izjavo, s katero daje Občini Vipava pisno privolitev, da si pridobi potrdila in dokazila, ki štejejo za davčno tajnost, in sicer za leto 2019.

Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu skupaj z vsemi zahtevanimi potrdili in prilogami na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – STANOVANJA«.

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko po predhodni najavi na telefonsko številko: 05/3643410 dvignejo na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, oziroma lahko na navedeni številki zaprosijo za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 1. junija 2020 na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane osebno ali s priporočeno pošto do 1. junija 2020 (datum poštnega žiga na dan 1.6.2020).

Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Vipava (kontaktna oseba: Jure Dolinar, tel. št.: (05) 364 34 26).

 

Številka:3520-1/2020-9

Datum: 24.4.2020

 

Goran Kodelja

     župan

 

 

 

Razpisna dokumentacija: