Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17

Javni razpis za sofinanciranje kulturno zabavnih in turističnih prireditev v občini Vipava v letu 2020

datum: 03.06.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava na podlagi Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Vipava (Uradni list RS, št. 14/2020), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2020 (Uradni list RS št. 5/2020) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Vipava v letu 2020 z dne 3.6.2020 objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturno zabavnih in turističnih prireditev v občini Vipava v letu 2020

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE SOFINANCIRANJE:

a)     kulturno zabavnih in turističnih prireditev, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini Vipava.

Občina Vipava bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 25.6.2020 do 31. 12. 2020 na območju občine Vipava.

II. UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo:

 • društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ter ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, ki organizirajo prireditve na območju Občine Vipava. Društva in ustanove morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev;
 • mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju Občine Vipava ter so registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji, ki:

 • nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Vipava ali do države,
 • so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
 • imajo težave v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb,
 • so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezani s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
 • so neposredni in posredni proračunski uporabniki,
 • prijavljajo izvedbo prireditev, ki so delno ali v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Vipava ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Vipava opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

 

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN NAČINI FINANCIRANJA 

Občina Vipava bo zagotovila sofinanciranje prireditev po posameznih sklopih, kot sledi:

KULTURNO ZABAVNE IN TURISTIČNE PRIREDITVE

1.1

Poletne prireditve v občini Vipava

do

  15.000,00 €

1.2

Jesenske prireditve (Vipavska trgatev 2020,…)

do

  12.000,00 €

1.3

Zimske prireditve v Vipavi

do

   5.000,00 €

Prijavitelji bodo izbrani na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. V kolikor za posamezni sklop prireditev ne bo nobene prijave oziroma bodo ostala sredstva deloma ali v celoti nerazdeljena, se ta neporabljena sredstva lahko prenesejo v drugi sklop prireditev. V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana prej.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Vipava na proračunski postavki 14003 Kulturno zabavne in turistične prireditve, K: Transferi za organizacijo prireditev v višini 32.000,00 €. Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Vipava sofinancirala z intenzivnostjo do 100 % so: stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja prireditvenega prostora.

Neupravičeni stroški: povračljiv davek na dodano vrednost; stroški, ki so delno ali v celoti sofinancirani iz drugih virov občinskega proračuna ali drugih javnih virov; stroški, ki so vezani na dejavnosti pridobitnih aktivnosti (npr. izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi).

Rok  porabe sredstev:  dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

Dodeljena sredstva bodo izplačana na podlagi predloženega zahtevka, finančnega ter vsebinskega zaključnega poročila.

IV. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

a)     Splošni pogoji

Sofinancirane bodo prireditve oziroma prireditelji, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

 • Prireditev mora prispevati k promociji in prepoznavnosti občine Vipava.
 • Prireditev mora biti odprta in dostopna širšemu krogu obiskovalcev.
 • Prireditev mora imeti jasno finančno konstrukcijo.

Prijavitelj prireditve mora poskrbeti za odmevno promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Vipava vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih medijev (tiskani mediji, radio, splet, socialna omrežja itd.). Organizator prireditve mora Zavodu za turizem TRG Vipava  predložiti natančen program prireditve najmanj 14 dni pred pričetkom prireditve.

Prijavitelj mora na promocijskih materialih prireditve objavili logotip Občine Vipava.

Prijavitelj mora pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno infrastrukturo za izvedbo prireditve (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, zagotoviti ustrezno zbiranje odpadkov).

Prijavitelj mora poskrbeti za pravočasno pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo prireditve.

Prijavitelj mora zagotavljati materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve.

Prijavitelji sofinanciranih prireditev se morajo na podlagi povabila Občine Vipava ali od nje pooblaščenega organizatorja enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeleženju državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Vipava.

Prijavitelj mora poskrbeti za varnost obiskovalcev na prireditvi ter se ravnati skladno z aktualnimi  smernicami NIJZ-ja glede spoštovanja določil o organiziranju prireditev. 

V primeru, da se izredne razmere, povezane z virusom COVID-19 ponovijo oziroma država sprejme restriktivne ukrepe, ki bodo onemogočali kakršnokoli organiziranje in izvajanje prireditev, si Občina Vipava pridržuje pravico, da ta razpis razveljavi oziroma, da sredstev za posamezne prijavljene prireditve ne razdeli.

b)    Posebni pogoji

 

KULTURNO ZABAVNE IN TURISTIČNE PRIREDITVE

 

Poleg splošnih pogojev morajo kulturno zabavne in turistične prireditve oziroma prireditelji le-teh za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

1.1. Prireditev: Poletne prireditve v občini Vipava

Prireditve se odvijajo v poletnih mesecih v Vipavi in po vaseh občine Vipava, in sicer od 26.6.2020 do 31.8.2020. Sklop prireditev mora vsebovati različne vsebine (glasba, predstave, kulinarika,…) ter biti namenjen različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Prireditve, ki se organizirajo v kraju Vipava se bodo primarno odvijale v atriju Lanthierjevega dvorca, izjemoma tudi drugje. Ob predhodnem dogovoru z organizatorjem prireditve je zaželeno, da se ob prireditvi predstavijo mladi vipavski vinarji in ponudijo svoje proizvode. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

1.2.  Prireditev: Jesenske prireditve (Vipavska trgatev 2020,…)

 

Prireditve se odvijajo v jesenskih mesecih v Vipavi in po vaseh občine Vipava, in sicer od 1.9.2020 do 30.11.2020. Prireditev Vipavska trgatev mora slediti cilju postati glavna turistična prireditev v občini Vipava, namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tudi privabljanju tujih obiskovalcev. Tema prireditve so značilnosti in zanimivosti Vipave ter promocija le-teh širši množici. Prireditev lahko poteka daljše časovno obdobje v jesenskih mesecih, praviloma v mesecu septembru 2020. Zaradi splošne situacije, povezane z virusom COVID-19 se prireditev zelo verjetno ne bo odvijala na tradicionalen način, kot je do sedaj. Odvijati se mora v središču Vipave (atrij Lanthierijevega dvorca,…). Program prireditve Vipavska trgatev mora biti namenjen različnim ciljnim skupinam obiskovalcev (otrokom, mladim, starejšim) ter vsebovati različne dejavnosti. Organizator prireditve Vipavska trgatev mora na vidnih lokacijah (na glavnem odru,..) prireditve izobesiti transparent z imenom prireditve, prireditev oglaševati preko socialnih omrežij. Vsaj en večerni program prireditve Vipavska trgatev mora biti obiskovalcem dostopen brez vstopnine.

1.3. Prireditev: Zimske prireditve v Vipavi

Prireditve morajo potekati meseca decembra na Glavnem trgu v Vipavi. Program prireditve mora sloneti na večernem zabavnem programu ter prodajo toplih napitkov. Prireditve morajo biti obiskovalcem dostopne brez vstopnine.

Občina Vipava si pridržuje pravico, da predlagane termine ali lokacije izvedbe prireditev po potrebi spremeni oziroma uskladi v sodelovanju s predlagatelji.

V. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

 

Merila in kriteriji

Možno št. točk

Dodeljene točke

KAKOVOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA PRIREDITVE

50

 

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o kakovosti in pestrosti programa prireditve.

0–40

 

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o izvirnosti vsebine prireditve ali nove ustvarjalnosti glede na pretekle projekte prijavitelja.

0–10

 

TRADICIONALNOST PRIREDITVE

10

 

Prireditev ni tradicionalna (izvedla se bo prvič ali drugič)

0

 

Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)

10

 

OBISK PRIREDITVE – ocenjeno št. obiskovalcev

30

 

Do 50 obiskovalcev

5

 

Od 50 do 100 obiskovalcev

15

 

Od 100 do 500 obiskovalcev

25

 

Več kot 500 obiskovalcev

30

 

FINANČNA KONSTRUKCIJA – pričakovani delež sofinanciranja s strani občine Vipava

5

 

Prijavitelj, ki pričakuje do vključno 50 % sofinanciranja prireditve

5

 

Prijavitelj, ki pričakuje nad 50 % sofinanciranja prireditve

0

 

ZASEDENOST TURISTIČNIH KAPACITET

5

 

Nima vpliva na zasedenost turističnih kapacitet

0

 

Vpliv na zasedenost turističnih kapacitet

5

 

Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi zgoraj opisanih meril. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Občina Vipava bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50 % vseh možnih točk.

VI. PRIJAVA NA RAZPIS IN ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG

 

Prijavitelj mora za vsako prireditev, ki jo prijavlja na razpis, oddati svojo vlogo.

Rok za oddajo vlog je:

 • za prireditve, ki bodo organizirane v mesecu juniju, juliju in avgustu 2020 do 18.6.2020,
 • za prireditve, ki bodo organizirane v mesecu septembru, oktobru in novembru 2020 do 1.7.2020,
 • za prireditve, ki bodo organizirane v mesecu novembru in decembru 2020 do 1.10.2020.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za Javni razpis za sofinanciranje Kulturno zabavne in turistične prireditve 2020«.

Na hrbtni srani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici.

Prijava  vsebuje  naslednje zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila:

 • Podatki o prijavitelju
 • Podatki o prireditvi
 • Opis programa prireditve
 • Reference prijavitelja
 • Promocija in oglaševanje
 • Finančna konstrukcija projekta

Občina Vipava lahko v primeru naknadne ugotovitve, da je prijavitelj v vlogi navajal neresnične podatke, odstopi od sklenitve pogodbe o sofinanciranju prireditve.

Prijavitelju, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku, razen, če se pred izvedbo prireditve pridobi soglasje Občine Vipava k spremembi programa prireditve.

VII. NAKNADNO ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

S sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev mora upravičenec po izvedbi prireditve predložiti še:

 • poročilo o izvedbi prireditve ter dokazila o realizirani prireditvi (izvod letaka oziroma drugega  
 • promocijskega materiala ali članek o prireditvi objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju),
 • finančni obračun prireditve, dokazila (fotokopije računov, pogodb itd.) ter
 • zahtevek za izplačilo sredstev.
 •  

  VIII. OBRAVNAVA VLOG:

 • Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan na podlagi Pravilnika. Odpiranje vlog ne bo javno.
 • Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.
 • Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
 • Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.
 • Zoper sklep lahko prijavitelji v roku 8 dni po prejemu vložijo pritožbo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan.
 • Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
 •  

  X. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

  Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog.

   

  XI. INFORMACIJE:

  Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel. št.: 05/3643-411 (Majda Sever) ali pišejo na elektronski naslov majda.sever@vipava.si.

  Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava (https://www.vipava.si/).

  Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh največ 10 dni pred rokom za oddajo vlog.

   

  XII. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

  Izvajalec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

  Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Občina Vipava lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

   

  Dokumentacija

   

  Številka: 610-5/2020-2

  Datum:   3.6.2020

  Goran Kodelja

          župan