17. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 12.10.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

Številka: 0322-9/2020-1

Datum: 8. 10. 2020

 

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

 

sklicujem

 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava,

ki bo v četrtek, 22. oktobra 2020 ob 17. uri,

v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
  2. Poročilo o izvajanju sklepov 16. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
  3. Vprašanja in pobude svetnikov
  4. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2020, skrajšani postopek (poročevalec: Goran Kodelja)
  5. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1432/11 k.o. 2400 Slap (poročevalec: Jure Dolinar)
  6. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava, prodaja nepremičnin parc. št. 676/6, 443/11, 1611/6, 959/10 in 965/5 k.o. 2392 Ajdovščina (poročevalec: Jure Dolinar)
  7. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava, prodaja nepremičnin parc. št. 2583/1 in 2583/2 k.o. 2420 Štjak (poročevalec: Jure Dolinar)
  8. Idejna zasnova primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline, seznanitev (poročevalec: Benjamin Nučič)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Goran Kodelja, l.r.

župan

 

Priloge:

- sejno gradivo

Vabljeni:

- ni.