Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 4

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo nepremičnine v najem

datum: 24.11.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava, na podlagi 51. člena (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18 - ZSPDSLS-1) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za oddajo nepremičnine v najem

 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava, MŠ: 5879922000, DŠ: SI56416245

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine v najem je:

 • del nepremičnine parc. št. 1718/24 k.o. 2401 Vipava, na naslovu Trg Pavla Rušta 6, Vipava, ki v naravi predstavlja prostore v pritličju in prvem nadstropju stavbe št. 370, in sicer:
  • v pritličju: 3 pisarne, 2 učilnici, kabinet, predprostor in sanitarije v skupni površini 210,06 m2,
  • v 1. nadstropju: 1 pisarna, 2 učilnici, kabinet, predprostor in sanitarije v skupni površini 217,08 m2,

hodniki in stopnišče so v souporabi z drugimi uporabniki stavbe;

 • del nepremičnine parc. št. 1718/24 k.o. 2401 Vipava, ki v naravi predstavlja dvorišče za stavbo št. 370, in sicer v sorazmernem deležu, ki bo natančneje določen ob predaji nepremičnine v najem.

Deli nepremičnine (v nadaljevanju: nepremičnina), ki so predmet najema po tej pogodbi so namenjeni za izvajanje izobraževalne dejavnosti – visokošolskega študija.

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za nepremičnino iz prvega odstavka znaša 1.200,00 € mesečno + obratovalni in drugi stroški, ki odpadejo na uporabo nepremičnine, ki je predmet najema in so natančneje določeni v 3. točki tega razpisa.

Kriterija za izbor najugodnejšega ponudnika:

 • najvišja najemnina za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in
 • najboljši program oziroma najkvalitetnejša ponudba.

Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme. Vso potrebno opremo za izvajanje dejavnosti mora zagotoviti izbrani izvajalec na lastne stroške.

Ogled nepremičnine bo možen v sredo, dne 8.12.2020 ob 14.00 uri na sami lokaciji. Ogled je potrebno predhodno najaviti pri kontaktni osebi Občine Vipava.

 

3. POGOJI ODDAJE V NAJEM:

 • Nepremičnina se oddaja v najem:
  • za nedoločen čas;
  • po načelu »videno – vzeto v najem«
  • skupaj, v paketu - najem posamezne parcele ni mogoč
 • Najemna pogodba za nepremičnino bo sklenjena v obliki zasebne listine;
 • Najemnik bo dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, glede katerih se bosta stranki dogovorili z najemno pogodbo;
 • Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj;
 • Najemodajalec si pridržuje pravico v prihodnjih letih zvišati najemnino;
 • Najemnina, ki bo določena v najemni pogodbi se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov;
 • Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 15. v mesecu za tekoči mesec;
 • Najemnik ne bo imel pravice oddati poslovnega prostora v podnajem;
 • Ponudniki bodo o opravljeni izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb;
 • Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku iz utemeljenih razlogov lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot za 15 dni. Če se roka ponudniku ne podaljša oziroma če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru ima lastnik pravico zadržati vplačano varščino in pogodbo skleniti z drugim najugodnejšim ponudnikom;
 • Izbranemu ponudniku bo nepremičnina, ki je predmet najema, izročena v posest in uporabo, ko bo pripravljena na predajo.

 

4. POSEBNI POGOJI ODDAJE V NAJEM

 • Poslovni prostori se oddajajo v najem izključno za namene izvajanja izobraževalne dejavnosti – visokošolskega študija;
 • Ponudnik mora biti vpisan oziroma se mora najkasneje v roku 6 mesecev po izboru vpisati v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport;
 • Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je poleg višine ponujene najemnine tudi vsebina oziroma program, ki se bo izvajal, izkušnje, reference,…;

Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za vsebino. Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za vsebino, ki se bo ocenila na podlagi predloženega programa, referenc, opisa vsebine programov,…;

Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:

 • opis vsebine programa, ki se bo izvajala na nepremičnini, ki je predmet najema;
 • primernost programa glede na pričakovanja Občine Vipava po zagotavljanju dodatnih oblik izobraževalnih programov v Občini Vipava
 • Primernost ponudnika za izvajanje izobraževalnega programa;
 • Ponudnik svoje dosedanje izkušnje izkaže z referencami;
 • Interesent mora v svoji vlogi izkazati svojo namero z nepremičnino, ki se daje v najem ter natančno pojasniti kako in na kakšen način jo namerava uporabljati;
 • Izbrani ponudnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v nepremičnino, ki bo predmet najema, niti na njej ne pridobi nikakršnih pravic na podlagi vlaganj;
 • Izbrani ponudnik bo imel ob prenehanju najemnega razmerja pravico odstraniti vse premičnine in opremo, ki jih je sam, na lastne stroške zagotovil in uporabljal na najeti nepremičnini zaradi izvajanja izobraževalne dejavnosti;
 • Izbrani ponudnik mora skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici nepremičnine.

 

5. NAČIN IN ROK PLAČEVANJA NAJEMNINE

Najemnino, ki jo bo dolžan izbrani ponudnik plačevati na podlagi sklenjene najemne pogodbe, bo slednji plačeval na transakcijski račun Občine Vipava št.: SI56 0133 6010 0014 675, s sklicem na št. SI00 720099-70000, in sicer do vsakega 15. dne v mesecu za tekoči mesec.

 

6. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE IN VSEBINA PONUDBE

 • Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti;
 • Predstavitev vsebine in opis programa, ki bi potekal v poslovnem prostoru, kratka predstavitev dosedanje dejavnosti ponudnika in reference;
 • Navedba referenc;
 • Ogled nepremičnine je bistven pogoj za oddajo ponudbe po tem razpisu. Prisotnost ponudnikov na ogledu se bo ugotavljalo zapisniško. Če si zainteresirani ponudniki pred oddajo ponudbe niso ogledali nepremičnine, ki je predmet najema po tem razpisu, se šteje, da oddana ponudba ni veljavna in da ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev. Komisija bo tako vlogo iz razpisa izločila in je ne bo obravnavala;
 • Plačilo varščine za resnost ponudbe do roka, ki velja za oddajo ponudbe, z nakazilom zneska na transakcijski račun Občine Vipava št. SI56 0133 6010 0014 675, s sklicem na št. SI00 720099-70000, v višini ene izhodiščne najemnine, tj. v višini 1.200,00 €;

Izbranemu ponudniku se bo varščina za resnost ponudbe vštela v varščino za najem poslovnih prostorov, skladno z najemno pogodbo. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;

 • Če izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe z lastnikom ali če izbrani ponudnik ne izpolni vseh pogojev, ki se zahtevajo v tem razpisu za oddajo poslovnih prostorov v najem, se pogodba razdre, lastnik pa obdrži varščino;
 • Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
  • podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
  • navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;
  • izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od ponudbene cene najemnine;
  • overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ali overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne smeta biti starejša od 3 mesecev;
  • potrdilo o plačani varščini;
  • izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami javnega zbiranja ponudb;
  • Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 30.3.2021, ki začne teči od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe;
 • pravočasna oddaja popolne ponudbe najkasneje do vključno 16.12.2020 do 14.30 ure, če je vložena osebno na Občini Vipava oziroma če je zadnji dan roka poslana priporočeno po pošti na naslov Občine Vipava.

 

7. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 18.12.2020 ob 11.00 uri na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Občini Vipava, v sejni sobi.

V primeru, da se na dan odpiranja zaradi nepredvidenega razloga komisija ne more sestati, se določi nov datum odpiranja ponudb, ki bo objavljen na spletni strani Občine Vipava, in sicer pod objavo predmetnega javnega zbiranja ponudb.

Kandidati, ki so vložili ponudbo za najem poslovnih prostorov morajo udeležbo na odpiranju ponudb napovedati najmanj 3 dni pred nameravanim odpiranjem ponudb. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. 

Komisija bo evidentirala pravočasno prispele ponudbe po vrstnem redu datuma oddaje pošiljke, ki bo razvidna iz žiga pošte na pošiljki oz. žiga vložišča glavne pisarne Občine Vipava.

Komisija bo na podlagi evidentiranih ponudb najprej preverila ali prispele ponudbe ustrezajo vsem pogojem tega javnega razpisa in evidentirala uspešne in neuspešne ponudbe.

V primeru, da bo prispelo več konkurenčnih ponudb, lahko komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja, ki bodo izvedena ne glede na to, če kateri od ponudnikov oziroma njihovih pooblaščencev in zakonitih zastopnikov na odpiranju ponudb ne bo prisoten. Če komisija ugotovi, da potrebuje več časa za pregled in proučitev prispelih vlog ter sprejem odločitve o izboru ponudnika oziroma za razpis dodatnih pogajanj, se to po odpiranju ponudb ugotovi in določi nov datum za ugotovitev najugodnejšega ponudnika oziroma za izvedbo morebitnih dodatnih pogajanj.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je poleg višine ponujene najemnine tudi vsebina programa (točka 4). Obveznost lastnika, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.

Lastnik lahko začeti postopek oddaje v najem brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi, vendar najkasneje do pisne sklenitve pravnega posla. Ustavitve postopka mu ni potrebno obrazložiti. V primeru ustavitve predmetnega razpisnega postopka najema je lastnik ponudniku v roku 15 dni dolžan vrniti vplačano varščino brez obresti.

 

8. NAČIN ODDAJE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi dokazili v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za najem prostorov Trg Pavla Rušta 6, Vipava«, in sicer lahko ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo popolne ponudbe z vsemi prilogami je najkasneje do 16.12.2020 do 14.30 ure.

Ponudbe bodo komisijsko odprte po preteku razpisnega roka. Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene in jih komisija ne bo obravnavala. Komisija ponudnikov, ki so vložili nepopolne vloge ne bo pozivala na dopolnitev.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

 

9. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 30.3.2021.

 

10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija javnega zbiranja ponudb obsega naslednje:

 

11. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z razpisanim javnim zbiranjem ponudb in natančnejše podatke o nepremičnini, ki je predmet najema dobijo interesenti na Občini Vipava, kontaktna oseba: Martin Čibej, tel. št. 05 36 43 421, e-mail: martin.cibej@vipava.si.

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je bila objavljena na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si) dne 24.12.2020.

 

Številka: 3521-5/2020

Datum:   24.11.2020                                                               Župan Občine Vipava

                                                                                                       Goran Kodelja, l.r.