18. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 03.12.2020

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-9/2020-1

Datum: 3. 12. 2020

 

Občina Vipava

Občinski svet

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

sklicujem

 

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, 17. decembra 2020 ob 17. uri,

v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
 2. Poročilo o izvajanju sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
 3. Poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih (poročevalci: predstavniki Nadzornega odbora):
  • Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019
  • Vzdrževanje poljskih poti v letu 2019 in vzdrževanje gozdnih cest v letu 2019
 4. Vprašanja in pobude svetnikov
 5. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2021, 1. obravnava (poročevalec: Goran Kodelja)
 6. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine  Vipava
  (poročevalec: Martin Čibej)
 7. Sklep o stanovanjski najemnini (poročevalec: Jure Dolinar)
 8. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava, prodaja nepremičnin parc. št. 2354/1 in 2354/2 k.o. 2420 Štjak (poročevalec: Jure Dolinar)


Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

Goran Kodelja, l.r.

Priloge:
- sejno gradivo;

Vabljeni:
- predstavniki - poročevalci Nadzornega odbora, k 3. točki dnevnega reda