Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12

Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letih 2020 in 2021

datum: 07.01.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Številka: 3523-6/2020-17                                                      

Datum: 29.12.2020                                                                            

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 – v nadaljevanju pravilnik) ter Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega na spletni strani občine Vipava, dne 30. 1. 2020 določa Občinska uprava Občine Vipava naslednjo

 

Dokončno prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letih 2020 in 2021

Mesto na prednostni listi

Upravičenec

Zbrano število točk

1.

Trošt Vidic Vida

530

2.

Škerjanec Petra

470

3.

Elizabeta Koren

440

4.

Perklič Jan

400

5.

Domić Ivana

390

6.

Softić Sanel

390

7.

Vižintin Monika

380

8.

Naglost Sonja

310

9.

Česnik Nevja

290

10.

Prelc Peter

220

V primeru, da so upravičenci dosegli enako število točk, so imeli izmed teh prednost pri dodelitvi stanovanja prosilci iz prednostnih kategorij, po naslednjem vrstnem redu: družine z večjim številom otrok, mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom, družina z najmanj tremi člani v kateri je zaposlen samo en družinski član oz. nihče, mladi (starost prosilca do 30 let), državljani brez stanovanja ali podnajemniki z daljšo delovno dobo (moški 13 let ženske 12 let), žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, prosilci v preteklosti že uvrščeni na prednostno listo ter število let bivanja v občini Vipava.

Z udeleženci, ki so uspeli na razpisu, bo sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas z neprofitno najemnino, in sicer glede na število razpoložljivih stanovanj.

Upravičenec, ki brez utemeljenega razloga: 

  •     zavrne dodeljeno primerno stanovanje;
  •     se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove;
  •     stanovanja, po podpisu najemne pogodbe ne prevzame;
  •     se v postavljenem roku ne odzove na podpis pogodbe o lastni udeležbi;
  •     ne podpiše pogodbe ali v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe;
  •     poda izjavo, da neprofitnega stanovanja ne potrebuje oziroma ne želi več;

se črta iz prednostne liste upravičencev.

 

direktor občinske uprave - Martin Čibej, l.r.

 

 DOKONČNA PREDNOSTNA LISTA