Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 14

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v občini Vipava za leto 2021

datum: 08.03.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

      ŽUPAN

 

Na podlagi Statuta občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v občini Vipava (Uradni list RS, št. 5/2020) ter na podlagi Odloka o proračunu občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/2021) občina Vipava objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v občini Vipava za leto 2021

 

 1. Naziv in sedež naročnika

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.: 05/3643410, e-pošta: obcina@vipava.si

 

 1. Višina sredstev in predmet razpisa

Okvirna višina sredstev skladno z Odlokom o proračunu občina Vipava za leto 2021 (Uradni list RS št. 13/2021) namenjenih za sofinanciranje programov posebnih skupin znaša 12.000,00 €.

 

 1. Pogoji in upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s 3. in 18. členom Pravilnika:

 • društva in organizacije, ki imajo sedež ali podružnico v Občini Vipava in izvajajo programe, namenjene občanom občine Vipava,
 • organizacije, ki so organizatorji prireditev stanovskih in generacijskih združenj, borčevskih in veteranskih organizacij na območju Občine Vipava,
 • klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe mladinskega dela in programe za otroke, na območju občine Vipava in imajo v Občini Vipava svoj sedež oziroma podružnico
 • da so registrirani skladno z veljavno zakonodajo in aktivno delujejo najmanj eno leto,
 • da imajo sedež ali podružnico na območju Občine Vipava oziroma da izvajajo programe, namenjene Občanom občine Vipava,
 • da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,
 • da imajo v skladu z veljavno zakonodajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo potrebno dokumentacijo,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti in pogoje za uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti,
 • da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna ali preko drugih razpisov, ki jih vodi občina Vipava,
 • da delujejo kot prostovoljska in neprofitna organizacija,
 • da občinski upravi redno do 15. februarja dostavljajo potrjeno vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programov preteklega leta, potrjen vsebinski in finančni program dejavnosti za tekoče leto ter druge zahtevane podatke.

 

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Vipava ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oz. drugega dogodka, pomembnega za Občino Vipava.

 

 1. Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja
 • programi stanovskih in generacijskih združenj, borčevskih in veteranskih organizacij,
 • programi, ki krepijo sodelovanje med občani in medgeneracijsko sodelovanje,
 • programi, ki prispevajo k promociji občine na področju turizma, k ohranjanju in širitvi prostočasnih dejavnosti na območju občine ter s tem posredno prispevajo h kvaliteti bivanja in izrabi prostega časa občanov,
 • ostali programi, ki jih ni mogoče umestiti v druge področne pravilnike oziroma programi, ki niso že sofinancirani iz drugih občinskih razpisov.

 

 1. Merila za pridobitev sredstev

Za ocenjevanje vlog po tem razpisu se upoštevajo merila določena v Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v občini Vipava.

V primeru izrednih razmer (epidemija,…), ko je mogoče utemeljeno sklepati, da društva svojih prijavljenih programov ne bodo mogla reazlizirati, oziroma jih ne bodo mogla realizirati v celoti, lahko komisija sprejme sklep, s katerim ustrezno zniža obseg predvidenih razpoložljivih sredstev.

 

 1. Rok izvedbe in porabe sredstev

Prijavljeni programi morajo biti izvedeni v letu 2021. Sredstva, pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena v letu 2021. Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava.

 

 1. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija

Vloga za razpis mora biti vožena izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Vipava www.vipava.si. Pridružujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni strani, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

 

 1. Rok in način vložitve vloge

Rok za vložitev vloge je do vključno 8. aprila 2021. Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali odda na sedežu občine Vipava v poslovnem času občinske uprave. V obdobju trajanja epidemije je potrebno za oddajo vloge na sedežu občine Vipava telefonsko obvestiti vložišče občine. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana priporočeno po pošti oz. oddana osebno na sedežu občine Vipava.

Vloga izvajalca, ki se prijavlja na razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga za razpis za sofinanciranje drugih društev družbenih dejavnosti«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov vlagatelja.

 

 1. Datum odpiranja vlog

Odpiranje vlog, ki ni javno, bo opravila komisija najkasneje v roku 7 dni od poteka roka za vložitev vlog. Vloga, ki prispe po roku za vložitev, se s sklepom zavrže in se neodprta vrne vlagatelju. V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da v določenem roku vlogo dopolni. Če vlagatelj v roku ne dopolni vloge, se vloga s sklepom zavrže.

 

 1. Rok o obveščanju o izidu javnega razpisa

O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

 

 1. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti:

od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka v času uradnih ur organa pri Majdi Sever na tel. 05/3643-411 ali na elektronskem naslovu majda.sever@vipava.si

 

 1. Informacije javnega značaja

Z oddajo vloge se prijavitelj strnja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu oz. projektu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Številka:  0932-1/2021-2

Datum:   8.3.2021

 

OBČINA VIPAVA

        Goran KODELJA, župan

 

PRILOGE: