Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Vipava v letu 2021

datum: 21.04.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

        Župan

 

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vipava (Uradni list RS, št. 61/21) in Letnega programa športa v občini Vipava za leto 2021, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Vipava na 21. seji dne 25. 3. 2021, Občina Vipava objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa  v občini Vipava v letu 2021 

(v nadaljevanju: razpis)

 

Predmet razpisa in višina razpoložljivih sredstev:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov z naslednjih področij:

 

Vsebina programov

Znesek

Delež (%)

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

celoletni športni programi in promocijski programi

6.300,00

9,69

Športna vzgoja otrok in mladine,  usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

11.400,00

17,54

Kakovostni in vrhunski šport

18.300,00

28,15

Športna rekreacija

10.800,00

16,62

Šport starejših

700,00

1,08

 Razvojne dejavnosti v športu (izobraževanje strokovnih kadrov)

2.700,00

4,15

Prireditve

7.600,00

11,69

Delovanje športnih društev

7.200,00

11,08

Skupaj

65.000,00

100,00

 

Višina razpoložljivih sredstev znaša do 65.000 EUR.

Glede na razglašeno epidemijo si občina pridružuje možnost spremembe višine in porabe razpisanih  sredstev.

 

Upravičene osebe in pogoji za sodelovanje na razpisu:

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci letnega programa športa v občini Vipava, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež v občini Vipava ali izvajajo dejavnost v občini Vipava in so njihovi programi namenjeni občanom občine Vipava,
 • so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova pretežna dejavnost pa je tudi izvajanje športnih programov,
 • izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ,
 • se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
 • imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
  • zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
  • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
  • izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen; 
 • v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega, vrhunskega športa in športa invalidov so vključeni športniki, registrirani v nacionalni panožni športni zvezi za prijavitelja in vključeni v uradne tekmovalne sisteme, potrjene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez v letu (v nadaljevanju OKS-ZŠZ), na katerega se nanaša javni razpis.
 • urejeno evidenco članstva s poravnano letno članarino (športna društva) ter evidenco o udeležencih programa,
 • redno vsako leto dostavijo občini poročilo o članstvu, realizaciji programov za preteklo leto z doseženimi rezultati in plan aktivnosti za tekoče leto,
 • poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi,
 • prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11),
 • dovoli objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Občine  Vipava, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov,
 • da s prijavljenim programom ne kandidira na druge občinske vire.

 

Kriteriji za izbor sofinanciranja in postopek obravnave vlog:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vipava. Strokovna komisija bo ocenila vloge na podlagi pogojev in meril navedenih v odloku, pripravila predlog izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih/področjih in podala predlog izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in izvajalcih.

V kolikor Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku trajanja razpisa ugotovi, da je na posameznih področjih višina zaprošenih sredstev posameznih prosilcev nižja od višine sredstev dodeljenih glede na točkovanje oziroma je število prijav manjše od pričakovanega, lahko sredstva prerazporedi med ostale prosilce znotraj programa in/ali na tista razpisana področja športa, kjer je število prijav oz. potreba po sredstvih večja od pričakovanj.

 

Občina Vipava sofinancira samo upravičene stroške!

Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju programov na posameznih področjih športa in niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.

Upravičeni stroški pri športnih programih so:

 • Strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo, stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice…),
 • Športni objekti: strošek uporabe oziroma najema objekta ali strošek tekočega vzdrževanja, v kolikor izvajalec izvaja program v lastnem ali najetem objektu,
 • Materialni stroški: športni rekviziti, športna oprema (dresi…),oglaševanje, propagandno gradivo (pri programih prostočasne športne vzgoje) in nezgodno zavarovanje udeležencev,
 • Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem oz. prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza, potni stroški in stroški prehrane,
 • Za programe, ki se izvajajo izven kraja bivanja so upravičeni stroški poleg strokovnega kadra tudi prevoz, bivanje in prehrana.

Upravičeni stroški pri programu »Razvojne dejavnosti v športu« je prijavnina na seminar, potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica,) in stroški bivanja in strokovna literatura.

Upravičeni stroški pri programu založništvo v športu so stroški na podlagi avtorskih pogodb in tiskanja edicije.

Upravičeni stroški pri programu »Organiziranost v športu« so: članarina športnim zvezam, registracija športnikov, strošek najema oz. uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni stroški, stroški telefona, pisarniški material…).

Upravičeni stroški pri programu »Športne prireditve« so: najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo prireditve, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati, vabila…), strošek sodnikov, zavarovanje prireditve.

Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, niso upravičeni stroški programa. 

 

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021. 

 

Razpisni rok: 

Razpisni rok prične teči 21. 4. 2021 in se zaključi  7. 5. 2021. 

 

Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:

­ besedilo javnega razpisa,

­ Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vipava,

­ Letni program športa v občini Vipava za leto 2021,

­ prijavni obrazec z navodili za izpolnjevanje RD,

­ vzorec pogodbe.

Celotno besedilo razpisa se objavi na spletni strani Občine Vipava. Kandidati lahko dokumentacijo v razpisnem roku dobijo na sedežu Občine Vipava ali na spletni strani: https://www.vipava.si/

 

Oddaja vlog:

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici predložiti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis šport«, do vključno 7.5.2021 do 12. ure. Vloge oddane ta dan na pošti kot priporočene pošiljke, se upoštevajo kot pravočasne. Na ovojnici mora biti naveden uradni naziv prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi določbami tega razpisa. Prijava v nepravilno opremljeni kuverti bo s sklepom zavržena.

 

Obravnava vlog:

Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo opravila postopek odpiranja prispelih vlog v prostorih občine predvidoma 12. 5. 2021. Odpiranje ne bo javno.  O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik. Vloga, ki je ne bo vložila upravičena oseba ali vloga, ki ne bo pravočasna, bo zavržena. 

Če vloga ni popolna, občinska uprava obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 8-ih dneh dopolniti, v nasprotnem primeru bo vloga zavržena. 

Komisija oceni vloge na podlagi pogojev in meril navedenih v odloku in javnem razpisu, pripravi predlog izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in po izvajalcih.

 

Obveščanje o izboru: 

Na podlagi odločitve komisije izda občinska uprava odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja progama/področja LPŠ v 30 dneh od potrditve predloga razdelitve sredstev. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku osmih dni po prejemu odločbe, o kateri odloča župan. Predmet  pritožbe ne morejo biti vnaprej določena merila za vrednotenje vlog.

Župan bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo o sofinanciranju programov v letu 2021. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v roku osmih dni od prejema pogodbe, se šteje da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.

 

Informacije: 

Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Vipava, kontaktna oseba je Majda Sever, telefon: 05/ 3643-411, e-naslov: majda.sever@vipava.si

 

Ostale določbe:

Izvajalec programov je dolžan na naslov občine najkasneje do 15. 11. 2021 dostaviti zahtevek za izplačilo drugega obroka z delnim poročilom o realiziranem programu, do 28.2.2022 pa končno finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi programov v letu 2021. 

 

Številka: 671-1/2021-5

Datum:  21.4.2021

 

 Goran Kodelja, župan

Pravna podlaga:

Priloge: