Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE VIPAVA V LETU 2021

datum: 28.04.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

       ŽUPAN

 

Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 76/16, 11/18 in 30/18),  57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013, 68/16, 61/17) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Vipava (Uradni list RS, št. 2/2012, 36/2021

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE VIPAVA V LETU 2021

 

 

IME IN SEDEŽ RAZPISOVALCA:

 

 • OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.: 05/3643410, fax: 05/3643412, e pošta: obcina@vipava.si

 

PREDMET RAZPISA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2021.

 

POGOJI SOFINANCIRANJA

 

Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da se prijavijo na javni razpis  na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
 • da imajo sedež v občini Vipava,
 • da so kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
 • da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
 • da društva in drugi izvajalci vsako leto do datuma določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih prejeli iz proračunskih sredstev v preteklem letu.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Vipava ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oz. drugega dogodka, pomembnega za Občino Vipava.

 

Kulturni projekti bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika in meril o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Vipava (Ur.l. RS št 2/2012, 36/2021) in sicer za naslednje vsebine:

 • za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in druga vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev; 
 • za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
 • za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
 • za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture,
 • za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev na področju kulture za izvajanje rednih programov in kulturnih dejavnosti.

 

VIŠINA IN PORABA SREDSTEV

 

Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/2021, 31/2021), na proračunski postavki »41200023  Transferi kultura, SM 18002 Sofinanciranje kulturnih programov«. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov v občini Vipava v letu 2021 znaša do višine 40.000,00 EUR.

Glede na razglašeno epidemijo si občina pridružuje pravico, da ne razdeli celotne višine sredstev.

Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 31.12.2021.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo v prostorih občinske uprave občine Vipava.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na občini Vipava, kontaktna oseba Majda Sever, tel. 05/ 3643-411.

 

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »JAVNI RAZPIS KULTURA 2021 – NE ODPIRAJ!«, na hrbtni strani pa naslov predlagatelja kulturnega projekta.

 

Rok za posredovanje vlog je do 24. maja 2021. Šteje se, da je vloga pravočasna v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14.00 ure. Po tem roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.

 

IZID RAZPISA

 

O izidu razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

                                              

Številka: 611-1/2021-2

Datum:   16.4.2021                                           

 

        OBČINA VIPAVA

                               župan

                                                                                                                                    Goran KODELJA

PRILOGE: