Na vsebino
Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vipava za leto 2021

datum: 03.05.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/2021) in 15. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 55/15) objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS

 

za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja

kmetijstva in podeželja v občini Vipava za leto 2021

 

I. NAROČNIK

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Občina Vipava (v nadaljevanju Občina) razpisuje subvencioniranje obrestne mere pri kreditih za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva v višini 20.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Vipava za leto 2021 z Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/2021).

Sredstva se bodo dodeljevala skladno s Pravilnikom o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljevanju: pravilnik).

Sredstva za kreditojemalce se zagotovijo za posamezne namene opredeljene v tem razpisu, pod  naslednjimi pogoji:

 • za kredite z rokom vračila 3 let je zagotovljena kreditna masa v višini 320.000,00 €, Občina Vipava pri teh kreditih subvencionira obrestno mero v višini 4,00 %;
 • za kredite z rokom vračila 5 let je zagotovljena kreditna masa v višini 170.000,00 €, Občina pri teh kreditih subvencionira obrestno mero v višini 4,50 %;
 • za kredite z rokom vračila 7 let je zagotovljena kreditna masa v višini 155.000,00 €, Občina pri teh kreditih subvencionira obrestno mero v višini 3,50 %;
 • za kredite z rokom vračila 10 let je zagotovljena kreditna masa v višini 110.000,00 €, Občina pri teh kreditih subvencionira obrestno mero v višini 3,50 %.

 

IV. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:

Za sredstva za subvencioniranje obrestne mere lahko zaprosijo kmetijski proizvajalci, upravičenci, majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo na območju občine Vipava (iz drugih občin samo, če je naložba na zemljišču, na območju občine Vipava), ter izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih pogojev:

 • nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
 • nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik kmetije,
 • kmetijsko gospodarstvo je aktivno, mladi gospodarji,
 • vlaganja v investicijo so perspektivna in evropsko primerljiva,
 • kmetijsko gospodarstvo usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.

 

Upravičenci do pomoči so:

 1. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
 2. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis  po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež  na območju občine Vipava.

 

2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

 1. Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
 • naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
 • podjetja v težavah.
 • Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
  • pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
  • pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga
  • pomoč za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

   

 • Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
 •  

 • Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
 •  

 • Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
 •  

 • Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81 (2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
 •  

 • Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z  istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
 •  

  3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):

  Skupna pomoč DE MINIMIS dodeljena kateremu koli kmetijskemu proizvajalcu, ne sme presegati 200.000,00 EUR (bruto) v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

  Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka in drugih dajatev.

  Sredstva pomoči (nadomestilo) se lahko dodeljuje, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta.  

  Vsak prejemnik kredita mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo kreditojemalca, da za namen za katerega pridobiva kredit ni dobil pomoči iz državnega  proračuna ali ni pridobil mednarodnih pomoči, oz.  koliko sredstev je že pridobil.

  Občina bo prejemnika pisno obvestila, da je prejel pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije 1407/2013.

  Investicije za katere se dodeljuje sredstva ne smejo biti pričete pred  odobritvijo pomoči. Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije s strani Kmetijsko svetovalne službe.

   

  V. UKREPI, VIŠINA SREDSTEV, PREDMET PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI

   

  SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

   

  1.  Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

   

  Krediti s subvencionirano obrestno mero se lahko uporabijo namensko za:

 • Naložbe v rastlinsko pridelavo in travinje (naložbe v matičnjake, sadovnjake, travnike in  pašnike, vrtnarstvo)
 • Novogradnja in adaptacija hlevov ter investicije v pridelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih
 • Investicije v posodabljanje strojnega parka na kmetijskih gospodarstvih
 • Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.

  Do pomoči niso upravičena podjetja v težavah.

   

  Pogoji, merila in postopki:

  Način subvencioniranja obrestnih mer:

  • Subvencionira se celotna obrestna mera (referenčna obrestna mera in fiksni pribitek)
  • interesenti lahko pridobijo kredit v višini največ  60% vrednosti investicije
  • maksimalna možna višina kredita na posameznega vlagatelja 42.000 EUR
  • doba vračanja kredita:
  • do višine 6.500 EUR 3 leta, 
  • do višine 21.000 EUR 5 let,
  • nad 21.000 EUR 10 let.
  • enoletni moratorij odplačevanja za dejavnosti, ki imajo zamik proizvodnje
  • rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je 3 mesece od odobritve kredita

   

  Maksimalna bruto intenzivnost pomoči za ukrep ne bo presegla:

  • do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi dejavniki
  • do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih območjih

   

  Pri naložbah je treba upoštevati, da najvišji znesek dodeljene pomoči posamezniku ne sme preseči 400.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let  ali 500.000,00 EUR če je upravičenec na območju z omejenimi dejavniki.

   

  Podpora, izražena v bruto ekvivalentu subvencije je do 40 % na ostalih območjih oz. do 50 % upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki.

   

  Obrestne mere kreditov se subvencionirajo za sledeče namene:

   

  A. NALOŽBE V RASTLINSKO PRIDELAVO IN TRAVINJE

   

  1. Naložbe v matičnjake

  Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki posadijo matičnjak stopnje selekcije BAZA in pridobijo izjavo KGZS - zavod Nova Gorica, da je upravičenec posadil matičnjak v skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega inštituta.

  Upravičeni stroški so: priprava zemlje (koli, žica, založno gnojenje, zemeljska dela, korenjaki),  zaščita pridelave (mreža proti toči in ostala potrebna oprema).

   

  Pri naložbah v matičnjake in sadovnjake ter vrtnarstvo ni možna pomoč za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %.

   

  2. Naložbe v sadovnjake

  Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki obnavljajo oziroma na novo urejajo trajne sadovnjake skupne površine na kmetijo (jablane, hruške, breskve = 0,6 ha, ostalo = 0,2 ha). Minimalna letna obnova ne sme biti manjša od 0,1 ha površine. Večletni nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških priporočilih.

  Upravičeni stroški so: priprava zemlje (koli, žica, založno gnojenje, zemeljska dela), sadike, zaščita pridelave (ograja, mreža proti toči in ostala potrebna oprema).

   

  3. Naložbe v travnike in pašnike

  Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki na novo urejajo skupno površino travnikov in pašnikov na kmetijo najmanj 2,0 ha in je živinoreja na kmetiji glavna dejavnost. Minimalna letna površina agromelioracije travnikov ali pašnikov ne sme biti manjša od 1,0 ha. Agromelioracija mora biti urejena po sodobnih tehnoloških navodilih, izdelan mora biti popis ustreznih agromelioracijskih del in zagotovljeno koriščenje urejenih površin.

  Upravičeni stroški so: koli, žične ograje, založno gnojenje, seme, zemeljska dela, vodna zbirališča (kal) in ostala potrebna oprema.

   

  4. Naložbe v vrtnarstvo

  Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki nameravajo zgraditi rastlinjake, nabaviti vrtnarsko opremo in mehanizacijo pri urejanju rastlinjakov.

  Upravičeni stroški so: rastlinjaki, naprave za ogrevanje, linije za vzgojo sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala potrebna oprema.

   

  B. NOVOGRADNJA IN ADAPTACIJA HLEVOV TER INVESTICIJE V PRIDELAVO MLEKA IN MESA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

  Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki povečujejo kapacitete hlevov za krave in pitance ter imajo za novogradnjo oziroma adaptacijo hlevov ustrezno dokumentacijo (gradbeno dovoljenje). Do subvencije obrestnih mer za novogradnje so upravičeni tisti, ki v dolini minimalno gradijo za 10 stojišč za krave oz. 40 stojišč za pitance, v gričevnatem hribovitem in gorskem območju za 5 stojišč za krave oz. 15 stojišč za pitance.

  Do subvencije obrestnih mer za adaptacijo hlevov so upravičeni tisti, ki v dolini minimalno obnavljajo 5 stojišč za krave oz. 15 stojišč za pitance, v gričevnatem hribovitem in gorskem območju pa 3 stojišča za krave oz. 9 stojišč za pitance.

   

  Do subvencije obrestnih mer so tudi upravičeni upravičenci, ki:

  • izvajajo investicije v novogradnje in adaptacije hlevov za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300,00 EUR,
  • opremljajo hleve in dvorišča (linije molže, spravila sena, mehanizacija)
  • gradijo novogradnje prašičerejskih objektov kombinirano z minimalno 3 plemenskimi svinjami in vzrejo mladičev,
  • gradijo druge živinorejske objekte minimalnega obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve  iz dejavnosti, za katero je podan zahtevek,

   

  - Pri novogradnjah in adaptacijah hlevov so upravičeni stroški: gradbena dela za novogradnjo oz. adaptacijo hlevov.

  - Pri pridelavi mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih so upravičeni stroški: molzne naprave, hladilniki za mleko, stojišča, in druge naprave za pridelavo mleka in mesa.

   

  C. INVESTICIJE V POSODABLJANJE STROJNEGA PARKA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

  Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki kupujejo:

  • sodobne kmetijske traktorje s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino;
  • traktorje goseničarje;
  • sodobne strojne linije v poljedelstvu, travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu
  • sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki)
  • opreme strojnih linij za pridelavo kmetijskih pridelkov

   

  Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.

   

  POMOČI DE MINIMIS

 • Pomoč za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih z namenom tržne proizvodnje
 •  

  Skupna pomoč DE MINIMIS dodeljena kateremu koli kmetijskemu proizvajalcu, ne sme presegati 200.000,00 EUR  (bruto) v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

  Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka in drugih dajatev.

   

  Državne pomoči se dodelijo za:

   

  D. INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH Z NAMENOM TRŽNE PROIZVODNJE

   

  Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki izvajajo investicije: 

   

  • v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma na kmetijskih gospodarstvih

   

  Upravičeni stroški so: gradbena dela za novogradnjo oz. obnovo kapacitet stacionarnega in izletniškega turizma in ostala potrebna oprema.

   

  • v posodabljanje in novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin. 

   

  Upravičeni stroški so: gradbena dela za obnovo kleti, novogradnje kleti, cisterne, sodi, hladilni sistemi, filtri in ostala kletarska oprema ter oprema za predelavo sadja in zelenjave

   

  • v objekte za predelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih, sušilnice za mesne izdelke.

   

  Upravičeni stroški so: gradbena dela za izgradnjo mlekarnic, sirarnic, sušilnic za mesne izdelke in ostala potrebna oprema za predelavo mleka in mesa.

   

  Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.

   

  VI. OBDOBJE V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

   

  Rok za koriščenje kredita je od objave razpisa do pokoriščenja celotne kreditne mase oziroma najkasneje do 30.11.2021.

   

  VII. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

   

  Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami: 

           
  31.5.2021 30.6.2021 30.7.2021 31.8.2021 30.9.2021

   

  Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do izteka dneva posameznega prijavnega roka (datum poštnega žiga na dan izteka posameznega roka, tj.: 31.5.2021, 30.6.2021, 30.7.2021, 31.8.2021, 30.9.2021) na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

   

  Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo pravilno oddane na posamezen prijavni rok.

   

  Javni razpis bo odprt do 30.9.2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 30.9.2021, bo Občina Vipava objavila zaprtje razpisa na oglasni deski in spletni strani občine ter v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

  Vloge, ki bodo oddane po 30.9.2021 ali na roke za oddajo vlog po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.

   

  Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

   

  VIII. ODPIRANJE VLOG

   

  Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od posameznega  navedenega roka za oddajo vlog. Odpiranja vlog niso javna.

   

  Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

   

  Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Vipava, bo vloge obravnavala in v primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.

   

  Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu.

   

  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Vipava najpozneje v roku 30 dni po zaključku razpisa.

   

  O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča tajnik.

   

  Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

   

  Medsebojne obveznosti med banko, občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

   

   

  Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev.

   

  Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.

   

  Upravičencem se v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, izplačilo subvencij izvede tako, da se sredstva iz proračuna občine izplačajo neposredno izbrani banki, s katero je upravičenec sklenil kreditno pogodbo, na podlagi predloženega zahtevka s strani banke. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu). Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Vipava najkasneje do 30.11.2021.

   

  Tisti, ki pridobi pravico do subvencioniranja obrestne mere je dolžan:

  • ohranjati in obdelovati trajne nasade, za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
  • vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike, za agromelioracijo travnikov in pašnikov še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
  • ohranjati število stojišč v govedoreji še najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
  • imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi

  kredita in do njegovega popolnega plačila ter skladno s pogoji banke.

   

  VIII. NADZOR IN SANKCIJE

   

  1. Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.

   

 • V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
 •  

  • so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
  • je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke.
  • je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

   

 • V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po pravilniku za naslednji dve leti.
 •  

 •  Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po pravilniku tem javnem razpisu, deset let od datuma prejema pomoči iz tega javnega razpisa.
 •  

   

  X.  KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

   

  Interesenti oddajo vlogo z zahtevanimi prilogami na posebnem obrazcu – vlogi, ki jo lahko dvignejo na tajništvu Občine Vipava (Glavni trg 15, 5271 Vipava) ali ga natisnejo iz spletne strani www.vipava.si.

   

  Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – KMETIJSTVO« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici.

   

  Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava od 30.4.2021 dalje do najkasneje 30.9.2021 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.

   

  Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko po predhodni najavi na telefonsko številko: 05 36 43 410 dvignejo na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, oziroma lahko na navedeni številki zaprosijo za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.

   

  Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Vipava (kontaktna oseba: Jure Dolinar, tel. št.: (05) 364 34 26).

   

  Številka: 330-5/2021-13

  Datum: 29.4.2021

  Goran Kodelja, l.r.

  župan

   

  PRILOGE: