Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 3

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2021, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava

datum: 06.05.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), in 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava (Uradni list RS, št. 36/2021) objavlja

 

Javni razpis

za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2021, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava

 

NAROČNIK

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Občina Vipava (v nadaljevanju občina) razpisuje subvencioniranje obrestne mere pri kreditih najetih v letu 2021, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava.

 

Namen subvencioniranja obrestnih mer je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš na območju občine Vipava, zakatere prosilec najame kredit pri banki - PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava (v nadaljevanju: banka), s katero ima občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju prosilcev v letu 2021.

 

VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Višina sredstev za subvencioniranje obrestnih mer pri kreditih najetih za namene iz prejšnje točke v letu 2021 znaša 25.000,00 EUR.

 

Kvota posojil do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero znaša 285.000,00 EUR.

 

Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira posameznemu prosilcu je 28.500,00 EUR.

 

Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0% (šestmesečni).

 

Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

 

Interesenti, ki želijo najeti kredit subvencionirano obrestno mero morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite zaizgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava (Uradni list RS, št. 36/2021, v nadaljevanju: Pravilnik)

 

 

 

 

 

 

Splošni pogoji:

 

Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in na območju občine Vipava rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje ter bodo za ta namen v letu javnega razpisa najeli kredit pri banki s katero ima občina sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestnih mer za stanovanjsko kreditiranje ter izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih splošnih pogojev:

 

 

Poleg izpolnjevanja navedenih pogojev se morajo upravičenci do subvencije tudi zavezati:

 

 • da najemajo kredit izključno za namen reševanja svojega stanovanjskega vprašanja
 • da bodo v letu 2021 sklenili kreditno pogodbo z banko, in sicer v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita, vendar najkasneje do 15.10.2021
 • da bodo poravnali stroške odobritve kredita v skladu z določili banke
 • da izpolnjujejo pogoje banke za dodelitev kredita (kreditna sposobnost)
 • da bodo zavarovali kredit v skladu z določili banke - zavarovanje kredita je možno z zastavno pravico na stanovanjski nepremičnini, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja

 

Posebni pogoji:

 

Upravičenci do subvencije morajo poleg navedenih splošnih pogojev izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:

 

 • v primeru prenove stanovanja ali stanovanjske hiše:

 

 • da je lastnik stanovanjske enote, ki jo prenavlja,
 • da ima sam ali njegov ožji družinski član ustrezna dokazila za prenovo

 

 • v primeru nakupa stanovanja ali stanovanjske hiše:

 

 • da niti sam niti njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner, ni lastnik primernega stanovanja po 10. členu Stanovanjskega zakona,
 • da ima sam ali njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner sklenjeno kupoprodajno pogodbo ali vsaj predpogodbo za nakup stanovanjske enote,

 

 • v primeru gradnje stanovanja ali stanovanjske hiše:

 

 • da niti sam niti njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner ni lastnik primernega stanovanja po 10. členu Stanovanjskega zakona,
 • da ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje,

 

Sredstva iz tega razpisa se za reševanje stanovanjskega vprašanja s prenovo, nakupom ali gradnjo istega stanovanja ali stanovanjske hiše lahko namenijo samo 1 osebi. V primeru, da bi se na razpis za reševanje svojega stanovanjskega vprašanja s prenovo, nakupom ali gradnjo iste nepremičnine prijavilo več prosilcev, se bo izmed njih na prednostno listo uvrstil samo prosilec z največjim številom zbranih točk glede na kriterije za ocenjevanje vlog prosilcev in sestavo prednostne liste.

 

Izpolnjevanje navedenih pogojev se dokazuje na dan prijave na javni razpis.

 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE VLOG PROSILCEV IN SESTAVO PREDNOSTNE LISTE

 

Kriteriji za ocenjevanje vlog prosilcev in sestavo prednostne liste so: 

 

 • stanovanjske razmere prosilca in njegove družine
 • materialno in premoženjsko stanje prosilca in njegove družine
 • socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine
 • namembnost posojila

 

Ob upoštevanju kriterijev določenih s Pravilnikom in tem javnim razpisom imajo prednost tisti prosilci, ki skupaj dosežejo večje število točk, ki jih pridobijo ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 1. prosilci, ki rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje:
 2. mlade družine – 50 točk;
 3. družine z večjim številom otrok:
 4. invalidi in družine z invalidnim članom ali otrokom motenim v duševnem ali telesnem razvoju – 20 točk;
 5. prosilci, ki so brez stanovanja – 20 točk;
 6. prosilci, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in so najemniki – 20 točk;
 7. prosilci, ki prebivajo v neprimernem stanovanju – 20 točk;
 8. prosilci, katerih skupni bruto dohodek ne dosega 100% povprečnega bruto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred javnim razpisom – 50 točk;
 9. prosilci, katerih skupni bruto dohodek ne dosega 150% povprečnega bruto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred javnim razpisom – 10 točk.

 

Če več prosilcev doseže enako število točk, imajo izmed teh prednost pri dodelitvi subvencije obrestne mere kredita prosilci po vrstnem redu kategorij iz zgornjega seznama.

 

Izpolnjevanje navedenih kriterijev se dokazuje na dan prijave na javni razpis.

 

OPREDELITEV POJMOV

 

Posamezni izrazi imajo po tem razpisu naslednji pomen:

 

 • »Stanovanjska hiša ali stanovanje« je celotna enostanovanjska stavba, stanovanjska enota v dvostanovanjski stavbi ali stanovanjska enota v večstanovanjski stavbi, ki predstavlja funkcionalno celoto prostorov, namenjenih trajnemu bivanju oseb.
 • »Gradnja« je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo stanovanja, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, skladno s predpisom o graditvi objektov.
 • »Prenova stanovanja ali stanovanjske hiše« je vzdrževanje stanovanja, skladno s predpisom o graditvi objektov.
 • »Reševanje svojega stanovanjskega vprašanja« - kdor sebi in/ali ožjim družinskim članom rešuje stanovanjsko vprašanje s prenovo, nakupom in/ali gradnjo stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Vipava
 • »Star stanovanjski objekt« je objekt, ki je bil zgrajen pred letom 1998
 • »Družina« je življenjska skupnost, skladno Družinskim zakonikom
 • »Ožji družinski člani« so poleg zakonca prosilca oseba, s katero prosilec živi najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po Družinskem zakoniku v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci prosilca, dokler jih je ta dolžan preživljati, v primeru študija najdlje do 26. leta starosti (razen izjem bolezni..), druge osebe pa le če jih je prosilec dolžan preživljati po zakonu ter osebe, ki so s prosilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vštetega drugega kolena
 • »Mlada družina« je družina z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev ni star več kot 35 let in še nihče od otrok ni šoloobvezen, pri čemer se starost staršev ter število in starost otrok upošteva po stanju na dan prijave na javni razpis
 • »Družina z večjim številom otrok« je družina, v kateri so najmanj trije otroci dokler obstaja dolžnost njihovega preživljanja, v primeru študija najdlje do 26. leta starosti (razen izjem bolezni..)
 • »Primerno stanovanje« je stanovanje, ki zadošča stanovanjskim potrebam prosilca za dodelitev stanovanjske pomoči in njegovih ožjih družinskih članov, za katere rešuje stanovanjsko vprašanje, in dosega ali presega površinski normativ, določen s predpisom, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem

 

Za vse ostale pojme navedene v tem javnem razpisu se uporabljajo definicije, kot so opredeljene v 7. členu Pravilnika.

 

OBDOBJE V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

 

Upravičenci so dolžni v letu 2021 skleniti kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju, in sicer v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita, vendar najkasneje do 15.10.2021

 

NADZOR IN SANKCIJE

 

Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.

 

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 11. junija 2021 na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Prijave oddane po pošti morajo biti obvezno oddane osebno ali s priporočeno pošto do 11. junija 2021 (datum poštnega žiga na dan 11.6.2021).

 

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Vipava, bo vloge obravnavala v roku 8 dni od zaključka javnega razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje

pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.

 

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu in sestavila prednostno listo upravičencev.

 

O dodelitvi sredstev upravičencem po tem javnem razpisu na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča tajnik.

 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi vloge) oziroma odločbo (o zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Vipava najpozneje v roku 65 dni po zaključku razpisa.

 

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

 

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev

 

Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.

 

Upravičencem se v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, izplačilo subvencij izvede tako, da se sredstva iz proračuna občine izplačajo neposredno izbrani banki, s katero je upravičenec sklenil kreditno pogodbo, na podlagi predloženega zahtevka s strani banke. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu). Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Vipava najkasneje do 30.11.2021.

 

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

 

Interesenti oddajo vlogo z zahtevanimi prilogami na posebnem obrazcu – vlogi, ki jo lahko dvignejo na tajništvu Občine Vipava (Glavni trg 15, 5271 Vipava) ali jo natisnejo iz spletne strani www.vipava.si.

 

Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – STANOVANJA« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici.

 

Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava od 5.5.2021 dalje do najkasneje 11.6.2021 (datum poštnega žiga na dan 11.6.2021).

 

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko po predhodni najavi na telefonsko številko: 05 36 43 410 dvignejo na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, oziroma lahko na navedeni številki zaprosijo za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Vipava (kontaktna oseba: Jure Dolinar, tel. št.: (05) 364 34 26).

 

Številka: 3520-1/2021-13

Datum: 5.5.2021

Goran Kodelja, l.r.

župan

 

PRILOGE: