Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKTOV TER INVESTICIJ V OPREMO V OBJEKTIH NEPREMIČNE SAKRALNE KULTURNE DEDIŠČINE IZ PRORAČUNA OBČINE VIPAVA V LETU 2021

datum: 10.05.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 76/16),  57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013, 68/16, 61/17), Zakona o varstvu kulturne dediščine  (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 90/12, 111/13, 32/16), Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina, Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2020 (Uradni list RS, št. 5/2020) ter Lokalnega programa za kulturo 2020 -2024 v Občini Vipava, št. 610-1/2020-1 z dne 23.1.2020 objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKTOV TER INVESTICIJ V OPREMO V OBJEKTIH NEPREMIČNE SAKRALNE KULTURNE DEDIŠČINE IZ PRORAČUNA OBČINE VIPAVA V LETU 2021

 

 

IME IN SEDEŽ RAZPISOVALCA:

 

  • OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

PREDMET RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov ter za sofinanciranje investicij v opremo v sakralnih objektih v Občini Vipava v letu 2021, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Vipava razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni spomeniki lokalnega pomena. 

 

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo lastniki sakralnih objektov na območju Občine Vipava.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- objekt je razglašen kot umetnostni ali arhitekturni spomenik lokalnega pomena in se nahaja na območju Občine Vipava,

- predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 50 % vrednosti investicije,

- priloženo mora biti kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma ustreznih strokovnih služb Ministrstva za kulturo. 

 

MERILA ZA SOFINANCIRANJE

Občina Vipava bo sofinancirala obnovo in vzdrževanje objektov ter investicije v opremo  tistih prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje. Delež sofinanciranja Občine Vipava posamezne investicije znaša največ 50 % vrednosti investicije in sicer sorazmerno s številom prijav ter višino zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Vipava. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti pridobljene ponudbe za investicijo v objekt oziroma v opremo. Občina Vipava bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo.

 

UPRAVIČENI STROŠKI ZA INVESTICIJO

Sofinancira se obnova sakralnih objektov.

 

OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev namenjenih sofinanciranju obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v letu 2021 je do 12.500,00 EUR.

 

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18300 - Sakralni objekti.

 

OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV

 Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

 

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo v prostorih občinske uprave občine Vipava.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na občini Vipava, kontaktna oseba Majda Sever, tel. 05/ 3643-411.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za posredovanje vlog je do 10. junija 2021. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14.00 ure. Po tem roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.

 

ODDAJA IN DOSTAVA VLOG

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »JAVNI RAZPIS SAKRALNI OBJEKTI 2021 – NE ODPIRAJ!«, na hrbtni strani pa naziv in naslov predlagatelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena v sprejemni pisarni Občine Vipava.

 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.

 

POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV, ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU RAZPISA TER NAČINU SOFINANCIRANJA

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove objektov in opreme nepremične sakralne kulturne dediščine na območju občine Vipava v letu 2021 (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Vipava.

 

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.

 

Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja posamezne investicije.

 

Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju obnove objektov in opreme nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Vipava v letu 2021.

                                              

Številka: 622-4/2020-2

Datum:   6.5.2021                                             

 

                                ŽUPAN

                          Goran Kodelja

PRILOGE: