Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje poletnih počitniških aktivnosti in varstva otrok v letu 2021

datum: 09.06.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15 in 13/18) in Odloka o proračunu občine Vipava (Ur. list 13/21, 31/21) objavlja občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje poletnih počitniških aktivnosti in varstva otrok v letu 2021

 

      I.        PREDMET RAZPISA

Poletne počitniške aktivnosti in varstvo otrok v času poletnih počitnic

 

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih programov za otroke od 3. do 9. razreda osnovne šole na območju občine Vipava, ter za otroke s posebnimi potrebami do 26. leta, ki jih izvajajo fizične oz. pravne osebe ali društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih. Z razpisom želimo otrokom omogočiti aktivnosti v času poletnih šolskih počitnic, poudarek je na športno‐gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter na zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. 

 

V okviru proračunske postavke Poletne dejavnosti osnovnošolskih otrok K 41200028, SM 18007 so zagotovljena sredstva za izvedbo dnevnega programa za otroke od 3. do 9. razreda osnovne šole  ter za otroke-občane s posebnimi potrebami v občini Vipava v času poletnih šolskih počitnic.

  

II. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Vlagatelji lahko kandidirajo če so fizične ali  pravne osebe, ki imajo sedež na območju občine Vipava, ki delujejo na območju občine Vipava in so registrirane za opravljanje razpisanih dejavnosti. Vsebina vloge mora biti v skladu s cilji in predmetom tega javnega razpisa.

V primeru, da se izredne razmere, povezane z virusom COVID-19 ponovijo oziroma država sprejme restriktivne ukrepe, ki bodo onemogočali kakršnokoli organiziranje in izvajanje razpisanih programov, si Občina Vipava pridržuje pravico, da ta razpis razveljavi oziroma, da sredstev za posamezne prijavljene programe ne razdeli.

III. POSEBNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Z vlogo vlagatelji kandidirajo za poletne počitniške programe v času poletnih šolskih počitnic.

 

 • Vlagatelj mora izvajati programe na lokaciji, ki je za izvajanje dejavnosti primerna in je na območju občine Vipava.
 • Vlagatelj mora imeti sedež v občini Vipava in deluje najmanj eno leto.
 • Vlagatelj mora zagotoviti program za otroke od 3. do 9. razreda za najmanj 25 otrok na dan ter najmanj enega odraslega spremljevalca na vsakih 15 otrok ali manj, za otroke s posebnimi potrebami pa program za najmanj 7 otrok. V primeru izvajanja drugih aktivnosti, za katere so predpisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative.
 • Sodelovanje v poletnih počitniških programih je sofinancirano s strani staršev po 2,00 €/otroka na dan  in dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji, če so občani občine Vipava.
 • Za program se iz proračuna občine Vipava lahko sofinancira stroške najema prostora, dela izvajalcev programa, neposredne materialne stroške izvajanja programa, stroške didaktičnega materiala, stroške morebitnih vstopnin. Navedene stroške se sofinancira največ v višini 70 % vrednosti stroška.
 • Vlagatelj mora imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo in ponujati program, ki je cenovno dostopen za starše, kar mora birti razvidno iz specifikacije cene storitve
 • Vlagatelj ‐ izvajalec programa počitniškega programa mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki otrok), ki jo mora ob koncu izvajanja priložiti končnemu poročilu.
 • Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javnem razpisu s tistimi programi, ki so že financirani iz proračuna občine Vipava preko drugih razpisov ali prijav
 • Vlagatelji morajo za program počitnic pridobiti izjave od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa, da niso evidentirani v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
 • Vlagatelji morajo pri izvedbi programa upoštevati trenutna higienska priporočila NIJZ in smernice MIZŠ (velikost skupine, razkuževanje, uporaba zaščitnih sredstev).

 

IV. MERILA ZA IZBOR

 

Merila so naslednja:

 1. Število otrok, ki jim je program namenjen

1 točka

25 do 35 otrok

3 točke

35 do 45 otrok

5 točk

46 in več otrok

5 točk

7 otrok in več za otroke s posebnimi potrebami

 

 1. Skladnost vsebine programa organiziranja varstva otrok s predmetom razpisa

1 točka

Ni skladen

3 točke

Deloma skladen

5 točk

Je skladen

 

 1. Ustreznost in preglednost finančne konstrukcije

1 točka

Vse finančne postavke so ocenjene izrazito preveč ali premalo glede na vsebino

3 točke

Posamezne finančne postavke so ocenjene delno preveč ali premalo glede na vsebino

5 točk

Posamezne finančne postavke so ocenjene realno glede na vsebino

 

 1. Razvidnost namena porabe odhodkov

1 točka

Nobena od posameznih postavk odhodkov ni pregledna in jasna

3 točke

Polovica posameznih postavk odhodkov je pregledna in jasna/ vse posamezne postavke so samo delno pregledne in jasne

5 točk

Vse posamezne postavke odhodkov so pregledne in jasne

 

 1. Finančna dostopnost s strani staršev do varstva otrok

1 točka

Starši morajo za storitev plačati več kot 5 € dnevno na otroka

3 točke

Starši morajo za storitev plačati od 3 € do 4 € dnevno na otroka

5 točk

Starši morajo za storitev plačati do 2 € dnevno na otroka

 1. Zagotovljena prehrana

5 točk

Organizator nudi možnost zagotovitve prehrane

 

 

Vloge bodo ocenjene skladno z zgoraj navedenimi merili. Izbrani bodo vlagatelji, ki bodo dosegli večje število točk.

 

V. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA

Celotna okvirna višina sredstev, namenjene realizaciji razpisanega programa za leto 2021 je do 5.000,00 €.

 

VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva za razpisan program morajo biti porabljena v letu 2021.

 

VII. UPRAVIČENI STROŠKI

Stroški sofinanciranih programov in programov so upravičeni, če:

 • so s projektom oziroma programom neposredno povezani, 
 • so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje,
 • so v skladu s cilji projekta oziroma programa;
 • so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
 • dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj ‐ izvajalec pa hrani dokazila o plačilu;
 • so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
 • so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
 • niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programov in projektov.

 

Neupravičeni so naslednji stroški:

 • investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.);
 • investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
 • amortizacija nepremičnin in opreme;
 • tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja;
 • drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.

  

VIII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG

Vlagatelji morajo vloge oddati osebno ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, in sicer najkasneje do vključno 23.6.2021 (velja datum poštnega žiga).

 

 Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

 

Obvezno morajo biti prijave poslane zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami:

 

»NE ODPIRAJ« – VLOGA: sofinanciranje poletnih počitniških programov za osnovnošolske otroke v letu 2021

 

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu.

 

Občina Vipava si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek ali dopolnitev na spletni strani Občine Vipava, najkasneje 8 dni pred zaključkom razpisa.

 

IX. ODPIRANJE VLOG IN ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA TER OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Odpiranje in vrednotenje vlog bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo na podlagi prejetih vlog pripravila predlog za sofinanciranje. Na podlag predloga komisije bo na prvi stopnji odločila občinska uprava.

Z izbranim izvajalcem bo župan občine Vipava za leto 2021 sklenil pogodbo o sofinanciranju, v kateri bodo podrobneje urejene medsebojen pravice in obveznosti. Izbrani izvajalec je dolžan najpozneje v osmih dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da izvajalec od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

 

Občina bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega javnega razpisa v roku do 30 dni od izteka roka za predložitev vlog.

 

XI. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Vipava: http://www.vipava.si

 

 XII. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

 Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma po e‐pošti, in sicer na tel. št. 05/3643-411 (Majda Sever), e- pošta: majda.sever@vipava.si

 

 

Številka: 609-1/2021-2

Datum:  9.6.2021

 

Občina Vipava

          Župan, Goran Kodelja

PRILOGE: