Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v k.o. 2392 Ajdovščina

datum: 06.07.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18 - ZSPDSLS-1) in 16., 17. in 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo nepremičnin v k.o. 2392 Ajdovščina

 

 1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava, MŠ: 5879922000, DŠ: SI56416245

 

 • PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine:

 • posamezni del št. 6 v stavbi št. 1611 k.o. 2392 Ajdovščina (ID znak: del stavbe 2392-1611-6), dvosobno stanovanje na naslovu Bevkova ul. 15, 5270 Ajdovščina, v skupni površini 54,60 m2 (bivalni prostor 50,50 m2, balkon 2,60 m2 in klet 1,5 m2) in pripadajoči solastninski del na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini – stavbi št. 1611;
 • posamezni del št. 10 v stavbi št. 959, k.o. 2392 Ajdovščina (ID znak: del stavbe 2392-959-10), dvosobno stanovanje na naslovu Ob Hublju 2, 5270 Ajdovščina, v skupni površini 61,20 m2 (bivalni prostor 52,80 m2, balkon 4,00 m2, klet 4,10 m2 in nerazporejeni prostor 0,30 m2), solastni delež na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini – posameznem delu št. 12 v stavbi št. 959 (ID znak: del stavbe 2392-959-12) do deleža 1023/10000 in solastni delež na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini – posameznem delu št. 11 v stavbi št. 959 (ID znak: del stavbe 2392-959-11) do deleža 138/10000;
 • posamezni del št. 5 v stavbi št. 965 k.o. 2392 Ajdovščina (ID znak: del stavbe 2392-965-5), dvosobno stanovanje na naslovu Ob Hublju 7, 5270 Ajdovščina, v skupni površini 60,10 m2 (bivalni prostor 52,80 m2, balkon 4,00 m2 in klet 3,30 m2) do celote 1/1 in pripadajoči solastninski delež na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini – stavbi št. 965 do deleža 938/10000 ter solastni delež na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini – posameznem delu št. 11 v stavbi št. 965 (ID znak: del stavbe 2392-965-11) do deleža 136/10000);
 • posamezni del št. 11 v stavbi št. 443 k.o. 2392 Ajdovščina (ID znak: del stavbe 2392-433-11), dvosobno stanovanje na naslovu Lokarjev drevored 7, 5270 Ajdovščina, v skupni površini 75,00 m2 (bivalni prostor 59,10 m2, klet 8,80 m2 in nerazporejeni prostor 7,10 m2) in pripadajoči solastninski delež na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini – stavbi št. 443 do deleža 830/1000.

 

Stanovanja se prodajajo posamično in v celoti, nakup večih stanovanj ni mogoč.

Vsi podatki, ki se nanašajo na podatke o delih stavb (razporeditev in velikost prostorov) so povzeti iz uradne evidence e-Prostor, ki ga vodi in usklajuje Geodetska uprava RS (GURS).

Vse nepremičnine, ki so predmet prodaje, so po funkciji neprofitna stanovanja.

 

 

Vrednost stanovanj:

Izhodiščne cene nepremičnin, ki so predmet prodaje, so bile določene na podlagi cenitev, ki jih je pripravil cenilec Srednik Rajko, uni. dipl. ing. gr., in sicer:

 • ID znak: del stavbe 2392-1611-6, Bevkova ul. 15, Ajdovščina, v vrednosti: 84.669,00 €
 • ID znak: del stavbe 2392-959-10, Ob Hublju 2, Ajdovščina, v vrednosti: 82.410,00 €
 • ID znak: del stavbe 2392-965-5, Ob Hublju 7, Ajdovščina, v vrednosti: 84.246,00 €
 • ID znak: del stavbe 2392-443-11, Lokarjev drevored 7, Ajdovščina, v vrednosti: 77.622,00 €

Vsa stanovanja so po svoji namembnosti neprofitna stanovanja in so v času prodaje oddana v najem najemnikom, ki imajo z Občino Vipava sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas, kar pomeni, da so stanovanja zasedena.

Vsak najemnik ima na stanovanju, katerega najemnik je, predkupno pravico in s tem prednost pri nakupu stanovanja pred ostalimi kupci.

Nepremičnine so proste bremen.

Morebiten ogled nepremičnin bo z zainteresiranimi kupci opravljen po predhodnem dogovoru z lastnikom in najemnikom konkretne nepremičnine.

 

 • POGOJI PRODAJE:
 • Izbran bo ponudnik, ki bo predložil popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili, soglašal s pogoji tega razpisa in ki bo ponudil najvišjo ceno, ki mora biti enaka ali višja od izklicne cene. Šteje se, da ponudnik soglaša s pogoji razpisa s tem, ko vplača varščino.
 • Prodajna pogodba za posamično nepremičnino bo sklenjena v obliki zasebne listine;
 • Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«;
 • Nepremičnine se prodajo samo posamično. Nakup večih stanovanj ni mogoč;
 • Za nakup nepremičnin lahko kandidirajo fizične in pravne osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postanejo lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno prijavi, pri čemer ima najemnik, ki ima z občino za konkretno stanovanje sklenjeno najemno pogodbo, predkupno pravico na tem stanovanju;
 • V primeru, da kupec stanovanja ni predkupni upravičenec (trenutni najemnik posameznega stanovanja), bo moral obstoječo najemno pogodbo ohraniti v veljavi nadaljnjih 5 let in najemniku zagotavljati enako neprofitno najemnino, kot jo najemnik trenutno plačuje prodajalcu (Občini Vipava), na podlagi veljavne najemne pogodbe za nedoločen čas, sklenjene med najemnikom in Občino, ki se usklajuje v skladu s predpisi, ki urejajo način oblikovanja najemnin, kar pomeni, da najemnine najemniku ni dovoljeno zvišati;
 • Ponudniki bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb;
 • Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku iz utemeljenih razlogov lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot za 15 dni. Če se roka ponudniku ne podaljša oziroma če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino;
 • Kupcem bodo nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, izročene v last in posest po plačilu celotne kupnine in vseh ostalih pripadajočih stroškov ter izvedbi vseh ostalih aktivnosti, povezanih z realizacijo prodajne pogodbe;
 • Kupci so dolžni sami poskrbeti za vpis kupljenih nepremičnin v zemljiško knjigo, v skladu z določili prodajne pogodbe in o tem obvestiti prodajalca;
 • Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen v davčnem postopku na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, stroške notarske overitve podpisa na prodajni pogodbi, stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiško knjigo ter vse morebitne ostale stroške in dajatve, povezane s prodajo navedenih nepremičnin, plača kupec.
 • Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

 

Pogoji iz 5., 7., 8. in 9. alineje bodo bistvene sestavine prodajne pogodbe. Če se ugotovi, da kupec kateregakoli od navedenih pogojev ne bi izpolnil, bo štela pogodba avtomatsko za razdrto.

 

 • NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Občine Vipava št.: SI56 0133 6010 0014 675, sklic na št. SI00 720099-70000, v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Rok za plačilo kupnine se lahko iz utemeljenih razlogov izbranemu ponudniku podaljša.

 

 • POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB
 • Plačilo varščine za resnost ponudbe do roka, ki velja za oddajo ponudbe (2.8.2021), v višini 10% od objavljene izhodiščne cene posamične nepremičnine za katero interesent kandidira na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 0133 6010 0014 675, z obvezno navedbo namena nakazila: »Varščina stanovanje Ajdovščina« in sklicem na št. SI00 720099-70000.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;

 • Predložitev Izjave o nepovezanosti s člani komisije, skladno z določilom 50/7. člena ZSPDSLS-1, in sicer skupaj s ponudbo, s katero ponudnik kandidira na predmetnem razpisu (izjava se nahaja v prilogah razpisa);
 • Če kupec ne sklene prodajne pogodbe s prodajalcem ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino, pogodba pa je razdrta;
 • Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
  • podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
  • točno navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;
  • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
  • priloge:
   • kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe), overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev, overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
   • potrdilo o plačani varščini
   • izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
   • izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
 • Pravočasna oddaja popolne ponudbe najkasneje do vključno 6.8.2021 do 11.00 ure.
 • KOMISIJA IN POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Občine Vipava v sestavi:

Martin Čibej - vodja postopka

Goran Troha Žvokelj – član

Jure Dolinar - član

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 9.8.2021 ob 11.00 uri na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Občini Vipava, v sejni sobi. O morebitni spremembi termina odpiranja ponudb bodo zainteresirani kupci pravočasno obveščeni.

Komisija bo evidentirala pravočasno prispele ponudbe po vrstnem redu datuma oddaje pošiljke, ki bo razvidna iz žiga pošte na pošiljki oz. žiga vložišča glavne pisarne Občine Vipava.

Komisija bo na podlagi evidentiranih ponudb najprej preverila ali prispele ponudbe ustrezajo vsem pogojem tega javnega razpisa in evidentirala uspešne in neuspešne ponudbe.

V primeru, da bo prispelo več ponudb, lahko pristojna Komisija po zaključenem postopku odpiranja ponudb, z zainteresiranimi ponudniki opravi dodatna pogajanja, na kar bodo slednji pozvani. 

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 20 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 20 dneh po opravljenih pogajanjih.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje brez odškodnine kadarkoli ustavi, vendar najkasneje do pisne sklenitve pravnega posla. Ustavitve postopka prodaje mu ni potrebno obrazložiti. V primeru ustavitve postopka prodaje je prodajalec ponudniku v roku 15 dni dolžan vrniti vplačano varščino brez obresti.

 

 • RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija javnega zbiranja ponudb obsega naslednje:

 • Besedilo javne objave javnega zbiranja ponudb;
 • Priloga št. 1 (Izjava in podatki o ponudniku);
 • Priloga št. 2 (Ponudba za nakup nepremičnine);
 • Priloga št. 3 (Cenitev in fotografije stanovanj);

 

 • DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z razpisanim javnim zbiranjem ponudb in natančnejše podatke o  nepremičninah dobijo interesenti na Občini Vipava, kontaktna oseba: Martin Čibej, tel. št. 05 36 43 420, e-mail: martin.cibej@vipava.si.

Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja Ajdovščina«, in sicer lahko ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

Rok za oddajo popolne ponudbe z vsemi prilogami je najkasneje do 6.8.2021 do 11.00 ure. Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene in jih komisija ne bo obravnava.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je bilo objavljeno na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si) dne 6.7.2021.

 

Številka: 478-88/2021-2

Datum:  6.7.2021                                                                    Goran Kodelja, župan Občine Vipava

 

PRILOGE: