Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 18

Poročilo o poteku in rezultatih Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov

datum: 16.07.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

POROČILO

 

Številka: 611-1/2021-4

Datum:  13.7.2021

 

Poročilo o poteku in rezultatih Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov

 

Predmetno poročilo je pripravljeno na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), ki določa, da mora organ v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi, v svetovni splet posredovati med drugim:

 • podatke o članih komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov,
 • podatke o prejemnikih in višini prejetih sredstev ter
 • zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatu porabljenih sredstev.

Podatke o članih komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov ter prejemnikih in višini prejetih sredstev je organ dolžan v svetovnem spletu objaviti najpozneje v sedmih dneh po izdaji sklepov o izbiri prejemnikov sredstev, zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev pa v 14 dneh od potrditve oz. sprejetja poročila.

 1. Člani komisije za izvedbo predmetnega postopka javnega razpisa

Župan občine Vipava je s sklepom, št. 611-1/2021-1, z dne 16.4.2021, imenoval Komisijo za vodenje postopka Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vipava v letu 2021, in sicer v sestavi: Alojz Durn (predsednik), Bogdana Počkar (članica), Majda Sever (članica).

  Prejemniki in višina prejetih sredstev

Višina sredstev, namenjenih sofinanciranju kulturnih programov v Občini Vipava je za leto 2021 znašala 40.000,00 €. Razdeljena so bila vsa sredstva, in sicer med upravičence kot je navedeno v nadaljevanju.

Komisija  se je dne 4.6.2021 sestala in pregledala prijave. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 64/2021, z dne 23.4.2021.

V okviru odpiranja vlog je komisija ugotovila, da je do roka za predložitev vlog (to je do 24.5.2021) na naslov Občine Vipava pripelo 9 vlog, ki so bile pravočasne.

Komisija je pri ocenjevanju uporabila sledeča merila iz Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Ur. list RS št. 2/2012, 36/21):

a. Osnovno vrednotenje za redno dejavnost društva:

 

 

1. število članov društva:

št. točk:

 

a) do 15 članov

10

 

b) do 30 članov

15

 

c) do 50 članov

20

 

d) nad 50 članov

30

 

 

 

 

2.a. število dejavnosti  - sekcij

 

 

a) 1 sekcija

5

 

b) 2 sekciji

10

 

c) 3 sekcije in več

15

 

 

 

 

2.b. število nastopov posameznih sekcij

 

 

a) do 3 samostojni nastopi

5

 

b) nad 3 samostojni nastopi

10

 

 

 

 

3. praznovanje obletnic

 

 

a) novoustanovljeno društvo

15

 

b) za vsako 10 obletnico delovanja

10

 

c) za 10 let delovanja nad 40 let

15

 

 

 

 

4. redne vaje - strokovno vodenje

 

 

a) več kot 61 vaj letno

40

 

b) od 35-60 vaj letno

20

 

 

 

 

5. intenzivne vaje

 

 

a) 1-2 x letno

15

 

b) 3 in več krat

25

 

 

 

 

6. nastopi društev

 

 

a) nastop na območni prireditvi tekmovalnega značaja

10

 

b) nastop na regijski prireditvi tekmovalnega značaja

15

 

c) nastop na državni prireditvi tekmovalnega značaja

20

 

d) nastop na prireditvi tekmovalnega značaja v tujini

40

 

e) nastop na prireditvi mednarodnega značaja v tujini

30

 

f) dodatni brezplačni nastopi v sklopu javne prireditve v domačem kraju ali občini (do 3 nastopi)

5

 

g) dodatni brezplačni nastopi v sklopu javne prireditve v domačem kraju ali občini (4-6 nastopov)

10

 

h) dodatni brezplačni nastopi v sklopu javne prireditve v domačem kraju ali občini (nad 7 nastopov)

15

 

i) nastop na samostojnem koncertu v občini

10

 

j) nastop na samostojnem koncertu drugod po Sloveniji

15

 

k) nastop na samostojnem koncertu v tujini

30

 

 

 

 

7. rezultati s tekmovanj

 

 

a) skupina ali njeni člani so v razpisnem letu ali letu pred tem dosegli na mednarodnem tekmovanju 1,2,3 mesto

30

 

b) skupina ali njeni člani so v razpisnem letu ali letu pred tem dosegli na državnem tekmovanju 1,2,3 mesto

20

 

c) skupina ali njeni člani so v razpisnem letu ali letu pred tem dosegli na regijskem tekmovanju 1,2,3 mesto

10

 

 

 

 

8. založniška in likovna dejavnost

 

 

a) samostojna knjižna izdaja literarnega dela/zbornik/CD zgoščenka

40

 

b) izdaja avtorske knjige v okviru društva

40

 

c) likovna ali fotografska razstava v okviru društva

30

 

d) izdaja priložnostne brošure, kataloga

20

 

e) člani, ki so se uvrstili na reg. izborno srečanje…

5 x število čl.

 

 

 

 

9. vključevanje vodij programov v različne oblike izobraževanja

 

a) vsaka udeležba v Sloveniji (enodnevni seminar)

3

 

b) vsaka udeležba v Sloveniji (večdnevni seminar)

5

 

c) vsaka udeležba v tujini

10

 

 

 

 

B. SREDSTVA ZA OPREMO

 

 

a) z vidika uspešnosti društva

do 20

 

b) z vidika potreb nakupa

do 50

 

c) z vidika pomembnih nastopov, obletnic, gostovanj

do 50

 

 

 

 

C. SREDSTVA ZA INSTRUMENTE

 

 

a) z vidika uspešnosti društva

do 20

 

b) z vidika potreb nakupa

do 50

 

c) z vidika pomembnih nastopov, obletnic, gostovanj

do 50

 

 

Na podlagi opravljenega točkovanja vlog komisije je Občina dne 17.6.2021, izdala sklepe posameznim prijavljenim društvom na razpis po številu dodeljenih točk:

 

 

 

 

število dodeljenih točk

1. Društvo Lovski pevski zbor Zlatorog Vipava

130

2. Kulturno društvo Pihalna godba Vrhpolje Vipava

640

3. Folklorno društvo Vipava

 

410

4. KD komorni zbor Ipavska

 

575

5. Kulturno društvo vipavski tamburaši

418

6. Glasbeno društvo Tamburjaši

 

265

7. KUD TAAK

 

102

8.  KTŠD Zdravljica Lozice

 

65

9. TD Podnanos

 

70

SKUPAJ

 

2675

 

Na podlagi izdanih sklepov je Občina dne 9.7.2021, izdala odločbe o višini sofinanciranja posameznim prijavljenim društvom kot sledi: 

 

sredstva v €

 1. 1. Društvo Lovski pevski zbor Zlatorog Vipava

1.943,93

  2. Kulturno društvo pihalna godba Vrhpolje-Vipava

9.570,09

3. Folklorno društvo Vipava

6.130,84

4. KD komorni zbor Ipavska

8.598,13

5. Kulturno društvo vipavski tamburaši

6.250,47

6. Glasbeno društvo Tamburjaši

3.962,62

7. Kulturno turistično športno društvo Zdravljica Lozice

971,96

8. KUD TAAK

1.525,23

9. Turistično društvo Podnanos

1.046,73

SKUPAJ

40.000,00

 

  Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

 

Potek postopka javnega razpisa je opisan v prejšnji točki.

Pogodbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2021 med pogodbenima strankama določa, da se sredstva nakažejo na transakcijski račun izvajalca v roku 30 dni po vložitvi zahtevka za izplačilo s priloženimi dokazili o plačilu računa.

Društva so se s pogodbo zavezala, da bo občini dostavila vsebinsko in finančno poročilo o namenski rabi sredstev pogodbe najpozneje do 28. februarja 2022.

Pripravila:

 

 

Majda Sever

 

Goran Kodelja

višji svetovalec

 

 župan

 

 

Objaviti:

na spletnem naslovu: http://www.vipava.si