Na vsebino
Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8

25. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava (ponovni sklic)

datum: 13.10.2021

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-9/2021-1

Datum: 7. 10. 2021

                                                                                                             

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

 

ponovno sklicujem

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava

ki bo v četrtek, 21. oktobra 2021 ob 17. uri,

v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 24. redne in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vipava
 2. Poročilo o izvajanju sklepov 24. redne  in 5. dopisne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
 3. Poročilo o delu medobčinske inšpekcijske službe (poročevalec: Tadej Mori)
 4. Vprašanja in pobude svetnikov
 5. Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Zavoda za turizem Trg Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
 6. Sklep o imenovanju članov v Programski svet (poročevalec: Martin Čibej)
 7. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)
 8. Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2021 (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
 9. Sklep o soglasju k nakupu nepremičnine parc. št. 1715/37 in 1715/40 k.o. Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
 10. Odlok o porabi proračunske rezerve, skrajšani postopek (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
 11. Odlok o rebalansu št. 3 proračuna Občine Vipava za leto 2021, skrajšani postopek (poročevalca: Goran Kodelja in Goran Troha Žvokelj)
 12. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parcel v k.o. Slap (poročevalec: Jure Dolinar)
 13. Sklep o soglasju k menjavi zemljišč parc. št. 3030/3 in 830/2 k.o. Podnanos (poročevalec: Jure Dolinar)
 14. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št. 3095/9 k.o. Vipava (poročevalec: Jure Dolinar)
 15. Sklep o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št. 1960/26 k.o. Vipava (poročevalec: Martin Čibej)

 

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

župan Goran Kodelja l.r.,

 

Priloge:

- sejno gradivo;