Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava,

datum: 10.01.2022

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-1/2022-2

Datum: 6. 1. 2022

                                                                                      

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

 

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 20. 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

sklicujem

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava,

ki bo v četrtek, 13. januarja 2022 ob 17. uri,

v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Dnevni red:

  1. Seznanitev s sodnimi postopki Občine Vipava v mandatu 2018-2022
  2. Seznanitev z inšpekcijskimi postopki Občine Vipava v mandatu 2018-2022

 

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo. Za udeležbo na seji je obvezen PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani) za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19.

župan Goran Kodelja l.r.,

 

Priloge:

- sejno gradivo;

 

Opombe:

- ni

Vabljeni:

- ni