Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4

28. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.01.2022

kategorija: Občinski svet

 

Številka: 0322-2/2022-1

Datum: 6. 1. 2022

                                                                                                             

OBČINA VIPAVA

Občinski svet

 

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)

sklicujem

28. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava

ki bo v četrtek, 20. januarja 2022 ob 17. uri,

v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev zapisnika 26. in 27. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
  2. Poročilo o izvajanju sklepov 27. redne  seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
  3. Vprašanja in pobude svetnikov
  4. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2022, 2. obravnava (poročevalca: Goran Kodelja in Goran Troha Žvokelj)
  5. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
  6. Sklep o Letnem programu športa v občini Vipava za leto 2022 (poročevalka: Majda Sever)
  7. Sklep o cenah najemnin za zemljišča za nekmetijsko rabo za leto 2022 (poročevalec: Jure Dolinar)
  8. Sklep o ceni zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2022 (poročevalec: Jure Dolinar)

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

Za udeležbo na seji je obvezen PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani) za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19.

župan Goran Kodelja l.r.

 

Priloge:

- sejno gradivo;

 

Opombe:

- gradivo za 5. točko - Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava, seznanitev, ste že prejeli z gradivom za 27. redno sejo (ni sprememb)

Vabljeni:

- ni