30. redna seja Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 1. junija 2006 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 25.05.2006

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem

30. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 1. junija 2006 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev Zapisnika 29. redne seje
2.Problematika reje puranov - perutninske farme
3.Soglasje Lekarni Ajdovščina za odobritev povečane delovne uspešnosti za leto 2006
4.Obravnava revidiranega letnega poročila KSD d.o.o. Ajdovščina
5.Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja občine Vipava – DRUGO BRANJE
6.Prerazporeditev sredstev znotraj postavk Proračuna Občine Vipava za leto 2006 (kot informacija)
7.Občinska priznanja 2006
8.Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Lavričeva knjižnico
9.Uskladitev NRP Občine Vipava za obdobje 2006-2009 in Potrditev DIIP Lanthierijev grad
10.Imenovanje predstavnikov LS v Svet OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
11.Pobude in vprašanja svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.