29. redna seja Občinskega sveta, ki bov četrtek, 20. aprila 2006 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 19.04.2006

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem

29. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 20. aprila 2006 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
01.Potrditev Zapisnika 28. redne seje
02.Energetska zasnova občine – informacijo poda g. Stojan Ščuka, Goriška lokalna energetska agencija
3.Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja občine Vipava – PRVO BRANJE
04.Pobratenje občin
05.Dodatna postavitev prometne signalizacije na lokalni cesti LC 458 430 Vipava-Vrhpolje-Zavetniki-Grešnica RI-207 (skladišče FAME)
6.Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2005
07.Nabava nepremične opreme - obračalnika za mehansko obdelavo odpadkov
8.Pobude in vprašanja svetnikov

Dodatne točke:
09.Ukinitev javnega dobra na območju strelišča Mlake
10.Potrditev DIIP in Investicijskega programa za urejanje ulic v Vipavi
11.Odlok o OLN za Obrtne, storitvene in proizvodne cone V1, V2 in V3
12.Predlog sklenitve Pogodb o najemu pokopališč v lasti župnij v občini Vipava


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.Vabljeni:
  • Goriška lokalna energetska agencija, g. Stojan Ščuka

  • CRP TRG Vipava