28. redna seja Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 23. februarja 2006 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 20.02.2006

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem

28. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 23. februarja 2006 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 27. redne seje
2. Predlog ekonomskih cen za leto 2006 v Otroškem vrtcu Ajdovščina
3. Informacija o ureditvi statusa Vrtca Ajdovščina
4. Informacija g. Franca Černigoja o ljudskem izročilu Antona Pegana iz Vipavskega in Goriškega
5. Informacija o pripravi novih prostorskih aktov občine Vipava
6. Soglasje k Statutu Zdravstvenega doma Ajdovščina
7. Sklep o letnem kulturnem programu v Občini Vipava za leto 2006
8. Sklep o letnem programu športa v Občini Vipava za leto 2006
9. Pobude in vprašanja svetnikov

Dodatne točke:
10. Dodatna postavitev prometne signalizacije
11. Uskladitev zemljiško knjižnih stanj - ceste
12. DIIP Ureditev Vinoteke Vipava

Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.Vabljeni:
- Otroški vrtec Ajdovščina
- g. Franc Černigoj
- Zdravstveni dom Ajdovščina